Miksi brändisi oikeastaan on olemassa?

Vetovoimaisen brändin johtamisessa jokaisella tulee olla yhtenäinen kuva siitä, mihin tarpeeseen brändi pyrkii asiakkaidensa elämässä vastaamaan. Onnistuminen vaatii, että lupaus on selkeästi määritelty ja kommunikoitu, kirjoittaa konsultointi- ja palvelujohtaja Päivi Kauppinen.

Näytimme muutamia vuosia sitten kuluttajille suomalaisten yritysten missioita – tai tämän päivän termein sanottuna brändilupauksia - ja pyysimme vastaajia määrittelemään mihin yrityksiin he ne liittävät. Ilman yritysnimeä kuluttajat eivät osanneet liittää lupauksia käytännössä mihinkään olemassa oleviin brändeihin. Lupauksen ja brändin yhtäaikainen esittäminen puolestaan osoitti, että vain harvat yritykset olivat onnistuneet luomaan merkityksellisen, uskottavan, yritykseen kytkeytyvän ja siten mieleenpainuvan lupauksen - eli olemassaolonsa oikeutuksen. Merkityksellisyyden puuttuminen luo markkinalle joukon yleishyödykkeitä; lojaaleja asiakkaita keräävien ja vaalivien brändien sijaan.

Kantarin tekemät tutkimukset osoittavat, että merkityksellisesti erottuvat brändit esimerkiksi keräävät viisinkertaisesti volyymia ja saavuttavat 13 % korkeampia hintapisteitä verrattuna brändeihin, joilta merkitykselliset erottautumistekijät puuttuvat. Itse asiassa merkityksellisesti erottuvat brändit ovat keskimäärin saavuttaneet 7 % markkinaosuuden kasvua vuositasolla.

Luo merkityksellinen lupaus

Parhaimmillaan brändilupaus ja brändin positiointi suhteessa kilpailijoihin määritellään ja rakennetaan ihmisten emootionaalisten tarpeiden ymmärtämisen pohjalta, hyödyntäen myös funktionaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Se on tärkeää siksi, että ostopäätöksissämme emootioilla on todella merkittävä rooli, ja ihmisten syvälliset, usein tiedostamattomat emotionaaliset tarpeet, muuttuvat ajassa varsin hitaasti.

Brändilupauksen kiteyttäminen vaatii paljon tutkittua tietoa sekä kokemusta markkinasta että brändin tavoittelemasta asiakaskunnasta. Työ on parhaimmillaan tieteen ja taiteen yhdistämistä.

Lupausten merkityksellisyyden testaaminen kohdeyleisössä jää usein liian vähälle ennen lanseerausta. Asiakaskunnassa emotionaalisesti resonoiva lupaus antaa pohjan pitkäjänteiselle brändityölle. Silloin yritys voi ketterästi rakentaa ja murtaa toimialansa toimintatapoja, ottaen itselleen vahvan edelläkävijän roolin. Toimintatavat, tuotteet ja palvelut muuttuvat matkan varrella, mutta brändin alkuperäisen merkityksellisyyden on pysyttävä vahvana ja toimintaa ohjaavana ytimenä.

"Merkityksellisen brändilupauksen kiteyttäminen on parhaimmillaan tieteen ja taiteen yhdistämistä."

Rakenna merkityksellisesti erottuva brändi

Vahvat brändit huolehtivat siitä, että ne erottuvat kilpailijoistaan merkityksellisellä tavalla ja voivat siten periä premium-hintaa tai saavuttaa kilpailijoitaan vahvemman kysynnän.

Tunnistettavien brändielementtien luominen ja esilletuominen ovat olennainen osa vahvaa brändinrakentamista, jolloin kukin ominaisuus esiintyessään rakentaa vetovoimaista brändiä. Elementeiksi mielletään tyypillisesti tuotteen design ja logot, mutta edistykselliset brändit hyödyntävät monipuolisesti myös erilaisia näkö-, haju-, maku-, kuulo- ja tuntoaistimuksia.

Ole valmis uudistumaan

Kuluttajien odotukset brändien toimintaa kohtaan siirtyvät nopeasti toimialalta toiselle. Mikäli uusi innovaatio tuo kuluttajalle etua jollakin toimialalla, odottavat he saavansa vastaavia hyötyjä pian myös muilla aloilla.

Ne brändit, jotka kartoittavat jatkuvasti markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja ennen kaikkea asiakkaiden nopeastikin muuttuvia tarpeita, voivat toimia edelläkävijöinä tuoden uusia innovaatioita toimialalleen.

Kilpailuetua tuovia innovaatioita voi löytyä kaikkialta yrityksen toiminnoista eikä vain sen tuotteista. Erottautua voi monella tavoin, esimerkiksi tavalla toimittaa tuote tai palvelu asiakkaalle, tavalla hoitaa maksuliikenne, tavalla viestiä ja olla yhteydessä asiakkaisiin.

Ennen uusien innovaatioiden tuomista käytäntöön on syytä tarkastella kriittisesti, tukeeko uudistus brändiä ja tuottaako se lisäarvoa ensisijaiselle kohderyhmällemme. Ennen uudistuksen lanseerausta on varmistettava, että saavutetaan lisämyyntiä uusien asiakkaiden, uusien osto- ja käyttötilanteiden tai korkeamman hinnan myötä.

Brändin näkökulmasta radikaalimpien innovaatioiden koetestaukset suoraan markkinalla ovat melkoinen riski, joten on varsin suositeltavaa testata uusien ideoiden toimivuus ennen niiden lanseerausta.

Vahvaa brändiä ei ole myöskään syytä vaarantaa asiakkaille merkityksettömien varianttien tai valikoimalaajennusten takia. Tällöinkin testauksella ennen lanseerausta on keskeinen sijansa, jolloin ei tuoda markkinoille brändimielikuvaa hajottavia tai omaa tuotetta kannibalisoivia vaihtoehtoja.

Varmista, että olet mielessä

Brändin on tärkeää viestiä itsestään niin, että se on ensimmäisenä mielessä, kun potentiaaliselle asiakkaalle herää tarve, jonka brändi voi tyydyttää.

Investoimalla markkinaosuutta enemmän markkinointiviestintään (Share of Voice), voidaan parantaa suhteellista ”mieleentulemisen” asemaa ostohetkellä verrattuna kilpailijoihin.

Viestintään kannattaa yrittää etsiä kulmia, jotka vauhdittavat asiakkaiden keskenään käymää positiivista puhetta brändistä. Asiakkaiden valjastaminen brändin sanansaattajiksi vahvistaa sanoman läpimenoa kohdeyleisössä ja säästää tulevaisuuden markkinointi-investoinneissa. Kokonaisvaltaista markkinointi-investointien tehokkuutta tarkasteltaessa on keskeistä muistaa, että brändin tavoitteena on vaikuttaa kaikkiin nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, kasvattaa kysyntää ja vahvistaa brändiarvoa pitkällä tähtäimellä.

Huomioi potentiaalisten asiakkaiden ostohetket

Kasvua brändit voivat saavuttaa erityisesti niistä asiakkaista, joilla ei ole valmista näkemystä valittavasta brändistä. Kantarin havaintojen mukaan yleisellä tasolla jopa kolme neljäsosaa yritysten kasvusta tulee näiden asiakkaiden kautta.

Brändin on oltava esillä niissä tilanteissa, joissa potentiaaliset asiakkaat tekevät ostopäätöksiä. Kilpailijoista pitää pystyä erottautumaan myös ostohetkellä niillä tekijöillä, joilla on todellista merkitystä asiakkaille. Asiakkaat haluavat tehdä hankintoja omalla aikataulullaan ja omalla tavallaan eri ostokanavissa.

Erottautumiskeinoja tulee punnita tapauskohtaisesti. Esimerkiksi hintapromootioiden käyttö on tehokasta erityisesti silloin, kun tavoitellaan penetraation kasvua ja halutaan vahvistaa yhteistyötä jakeluketjun kanssa. Paljon käytettynä hintapromootiot taas saavat aikaan sen, että asiakkaat odottavat jatkossa yhä parempia tarjouksia ja brändistä koettu hyöty heikkenee.

Johda vetovoimaista asiakaskokemusta

Jokainen pidetty asiakas vähentää painetta uusien asiakkaiden hankkimisesta, vaikka yritys tavoittelisikin kasvua. Kun koko palveluketju tekee töitä loppuasiakkaan eteen johdonmukaisesti brändilupausta täyttäen, on mahdollista luoda positiivisesti mieleenpainuvia asiakaskokemuksia. Tällaiset kokemukset rakentavat ja lujittavat asiakassuhdetta ja brändiä.

Valitettavasti se kokemus, joka ilahdutti asiakasta eilen, ei enää tänään välttämättä riitä. Ohi ovat ne ajat, jolloin parhaat yritykset loivat yksityiskohtaiset standardit ja prosessit asiakaskohtaamisiin. Nyt parhaiten pärjäävät ne yritykset, jotka kouluttavat henkilöstönsä kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita ja antavat heille riittävät valmiudet vastata niihin henkilökohtaisella otteella. Tällöin on tavoitteena, että asiakas kokee brändin rakastavan häntä, eikä päinvastoin.

Yritysten tulee aidosti välittää asiakkaistaan, sillä he viime kädessä määrittelevät, mikä on brändin arvo ja paljonko he ovat siitä valmiita maksamaan.

Mittaa brändin arvoa

Tuloksekkaan brändin on jatkuvasti pystyttävä ylläpitämään vetovoimaisuuttaan uudistumalla, mikä vaatii panostuksia innovointiin ja brändin kehittämiseen. Mitattu tieto on paras tapa perustella brändityön vaatimat panostukset, sillä yrityksen johdossa asioita käsitellään rahallisen arvon kautta. Mikäli brändin arvoon ei liitetä taloudellisia kytkentöjä, joudutaan keskustelut käymään mielikuvien ja mielipiteiden tasolla. Mitatun tiedon avulla keinot brändin vaalimiseksi ja kasvattamiseksi on myös helppo konkretisoida organisaatiossa eri rooleissa toimiville.

Vaikka brändin arvo syntyy kohdeyleisön mielessä ja sydämissä, on se mitattavissa ja konvertoitavissa rahalliseksi arvoksi. Tällöin kiinnostus brändin tarkoituksen vaalimiseksi ja kasvattamiseksi koko organisaation voimin on innostavaa ja palkitsevaa. Käsittelen tätä brändin mittarointiin liittyvää asiaa seuraavassa artikkelissani syyskuussa.

Lue lisää maailman merkityksellisimmistä brändeistä Kantarin säännöllisesti julkaisemasta BrandZ-tutkimuksesta. Lataa tuorein BrandZ-aineisto >

Artikkeliin olen tiivistänyt keskeisiä oppeja Kantarilla jo vuosikymmenten ajan toteutetusta, maailman arvokkaimpia brändejä kartoittavasta BrandZ-tutkimuksesta, eri yhteistyötahojen kanssa tekemistämme kartoituksista sekä lukuisista keskusteluista eri puolilta maailmaa olevien asiantuntijakollegoideni kanssa.

Lisätietoja: Päivi Kauppinen, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Kategoria: 
Blogi