Bränditutkimus & viestintä

Olet täällä

Menestyvien brändien kilpailukyky perustuu muuhunkin kuin näkyviin tekijöihin.

Vahvat brändit koskettavat pintaa syvemmältä. Tunne on tänä päivänä tärkeämpi kasvun moottori kuin koskaan. Brändin merkitys oman persoonallisuuden esille tuomisessa vahvistuu jatkuvasti. Kokemusten jakaminen sosiaalisessa mediassa ja internetin keskustelupalstoilla sekä lähipiirin suositukset muuttavat herkästi lähes valmiin ostopäätöksen.

Puhuttele kohderyhmääsi oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla viestillä

Tarkat ja luotettavat tutkimustulokset niin medioista, medioiden käyttötottumuksista ja käyttäjistä kuin viestinnästä ja mainonnastakin luovat näkemyksen tuloksekkaalle suunnittelulle. Onnistunut brändinrakennus edellyttää tehokasta viestintää oikealle kohdeyleisölle. Valittavana on suuri määrä medioita ja formaatteja, ja viestisi on saatava kuuluville yhä vaativammilla markkinoilla.

Tutustu ratkaisuihimme.

Tarpeiden ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen - NeedScope

Paljasta asiakkaasi tarpeet

Tehokas markkinointi ja vahvan brändin rakentaminen perustuvat kuluttajien eritasoisten tarpeiden ymmärtämiselle ja sen varmistamiselle, että brändi-imagon eri tasot kohtaavat nämä tarpeet johdonmukaisella tavalla.

NeedScopen avulla tunnistat uusia mahdollisuuksia, ja oivallat miten kasvattaa brändin tai tuotteen markkinaosuutta. Luot parempia strategioita, olivatpa ne paikallisia tai globaaleja. NeedScope tuottaa yhtenäisen, vertailukelpoisen viitekehikon brändille eri markkinoilla.

Kuinka voit varmistaa relevantin tunteisiin vetoavan viestinnän kaikissa kosketuspisteissä (touchpoint) ja tuottaa yhdenmukaisen brändikokemuksen?

 

Autamme sinua

 

 • Ymmärtämään tuoteryhmäsi kuluttajia ja olemaan tuoteryhmäsi johtava osaaja.
 • Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä.
 • Erottautumaan selkeästi kilpailijoista.
 • Vetoamaan kuluttajien tunteisiin.
 • Puhuttelemaan kuluttajia brändin omalla kielellä.
 • Hyödyntämään tehokkaasti kaikki brändin rakentamisen elementit.
 • Esittäytymään johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.
 • Rakentamaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla.
   

Parhaimmillaan brändiä rakennetaan yrityksessä johdonmukaisesti tuotekehityksestä asiakaspalveluun asti.

Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. TNS on selvittänyt, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää - ja miksi on niin tärkeää tulla sellaiseksi.

Lisätietoja Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Brändin taistelu markkinaosuuksista ja brändiseuranta - ConversionModel

 

Mikä on sinun brändisi asema markkinoilla, entä kasvumahdollisuudet?

Hyvä brändi viestii tuotteen laadusta ja tekee kuluttajan valinnan helpommaksi. Tuotteen kiinnostavuus ja vetovoima kuluttajien silmissä eivät kuitenkaan yksin määritä ostokäyttäytymistä. Käytännön markkinatekijät, kuten tuotteen saatavuus, hinta, tarjoukset ja jopa tarjolla oleva pakkauskoko vaikuttavat siihen, mikä tuote lopulta tulee valituksi. ConversionModel-työkalulla tunnistamme sekä mielikuvien että markkinatekijöiden vaikutuksen valintaprosessissa ja autamme ottamaan kaiken irti brändin potentiaalista.

Tarkka kuva markkinasta, jolla tuotteesi kilpailee

 • Kuinka vahvoja brändejä markkinoilla on ja mitkä ovat niiden nykyiset markkinaosuudet?
 • Brändin potentiaali tulevaisuudessa:
  • Onko brändillä kasvupotentiaalia, miltä kilpailijoilta kasvu olisi saavutettavissa?
  • Onko brändi vaarassa menettää markkinaosuuttaan? Miten tämä voitaisiin estää?
  • Onko olemassa käytännön tekijöitä, jotka estävät kuluttajia valitsemasta haluamaansa merkkiä?
 • Minkälaisille asioille rakentaa brändiä?
  • Mitkä ovat kuluttajien tärkeimmät motivaattorit tässä kategoriassa?
  • Miten kilpailevat brändit profiloituvat kuluttajien silmissä?
  • Mitä näkymiä ja mahdollisuuksia syntyy muiden brändien heikkouksista
 • Mihin kohdentaa markkinointitoimenpiteet ?
  • Kuinka houkutella juuri niitä asiakkaita, joiden keskuudesta kasvu olisi saavutettavissa?
  • Kuinka saada nykyiset asiakkaat ostamaan yhä uudelleen – mitkä seikat vetoavat eniten nykyisiin käyttäjiin?

 

Kehitä tuotettasi suuntaan, joka parantaa sen asemaa markkinoilla. Markkinointiviestinnän sisällön ja kohderyhmän valinta helpottuu, kun saat tietoa ostajapotentiaalia eniten motivoivista tekijöistä.

Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence

Tietoa mainonnan määrästä.

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle. Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti. Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat mainostajille heidän kilpailijoidensa viestintästrategiasta ja ratkaisuista.

Tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Mediamainonnan tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä  ja seurantamme kattaa reilut 80 % Suomen koko mediamarkkinasta.

Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi
Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -  Tietopaketti sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman. Voit käsitellä ja jatkotaulukoida tietoa itse AdExpress-verkkopalvelun avulla tai tilata käyttöösi yksilöllisesti räätälöidyn raportin.

Mainonnan vaikuttavuuden mittaamiseen - Advisor

Mainonnan esitestaus ja jälkimittaus

AdVisor on monikanavainen tutkimusratkaisu, joka tarjoaa yhdessä paketissa kaikki oleelliset mittarit, laadukkaan tiedonkeruun nopealla aikataululla ja riippumattoman raportoinnin. Tutkimus perustuu standardoituihin valmiiksi mietittyihin kysymysmalleihin, mutta myös kampanjakohtainen räätälöinti on mahdollista. Esitestaus soveltuu parhaiten jo valmiin mainonnan tutkimiseen ja voi toimia lähtötasomittarina ja ”ennusteena” kampanjan vaikuttavuudesta. Jälkimittauksella selvitetään kampanjan toimivuutta ja vaikuttavuutta – saavutettiinko mainonnalle asetetut tavoitteet.

Tutkimuksen kohderyhmä on suomalainen väestö, mutta sekä esitestaus että jälkimittaus on mahdollista toteuttaa halutussa kohderyhmässä tutkimuksen tavoitteista riippuen. Tavoitteena on tarjota realistinen, objektiivinen ja kattava kuva siitä, miten mainonta vastaanotetaan ja omaksutaan.

Saavuttaako brändisi mainonta sille asetetut tavoitteet? Saatko mainosinvestoinnillesi parhaan mahdollisen tuoton? Kysy esitestauksesta, kampanjamittauksesta tai muista mainonnan tutkimuksen ratkaisuistamme!

Lisätietoja: Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com

Mainonnan tehokkuuden maksimointi - AdEval

Arvioi mainontasi teho

Saat kokonaiskuvan kampanjan strategisista ja luovista elementeistä. AdEval on esitestausjärjestelmä, joka ottaa huomioon sekä mainonnan järkeen että tunteeseen vetoavat osatekijät. Menetelmä tarjoaa apuvälineet määritellä mainonnan vaikuttavuutta edistävät ja toisaalta heikentävät tekijät. Työväline sisältää sarjan moduleita kehitysprosessin kuhunkin vaiheeseen, olipa kyse strategisesta, konseptointivaiheesta tai luovasta ratkaisusta.

 

Varhaisen vaiheen valinnat

 • Auttaa yritystä keskittymään strategisiin vahvuuksiinsa ja asettamaan etusijalle sen, mikä todella vetoaa kohderyhmään.
 • Ihanteellinen työkalu strukturoimattomien ideoiden käsittelyyn.

Mainonnan kehittäminen valitun strategian mukaisesti

 • Auttaa käsittelemään useita konsepteja samanaikaisesti sekä optimoimaan valmiita konsepteja.
 • Työkalu soveltuu erityisesti jo jonkin verran strukturoitujen konseptien arviointiin.

Luovan toteutuksen onnistuminen

 • Varmistaa, että konseptit toteutuvat onnistuneesti, luovasti ja brändin strategian mukaisesti.
 • Analysoi valmista mainontaa ja tunnistaa, mitä luovia elementtejä tulisi painottaa enemmän, jotta avainviestit saadaan kommunikoitua mahdollisimman tehokkaasti.
Mainonnan luovan toteutuksen testaamiseen - Link

Link arvioi ja optimoi mainoksen luovan toteutuksen investoinnin maksimoimiseksi lyhyellä ja pitkälla aikavälillä.

Kun haluat...

 • Selvittää auttaako mainonnan luova toteutus saavuttamaan mainonnalle asetetut tavoitteet.
 • Optimoida luovan toteutuksen maksimoidaksesi investoinnin tuoton.
 • Ennustaa mainonnan vaikutusta brändiin ja myyntiin.
 • Oppia, mikä toimii brändillesi ja kuinka kehittää mainontaa.

 

Miksi Link?

Validoitu data, jonka avulla voi ennustaa mainonnan tehokkuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

 

Globaali tietokanta tarjoaa vertailutietoa mainonnan vahvuuksista ja heikkouksista.

 

Yhdistää kvantitatiivisen ja neurotutkimuksen tarjoamaan kattavan arvioinnin huomioista ja tunnereaktioista.

 

Tunnistaa luovan toteutuksen vahvuudet ohjaamaan brändiä pitkän aikavälin menestykseen.

 

 

Lisätietoja: Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com

Arvot, asenteet, trendit - Mind Monitor

Mind Monitor kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet, kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Näiden avulla ennakoit tulevaa kehitystä ja toimialojen muutoksia.

Pahin taloudellisen epävarmuuden aika on taittunut, mikä näkyy rennomman elämän tavoitteuna ja muutokselle avoimien asennesuuntausten vahvistumisena. Suomalaiset ovat aiempaa haluukkaampia erottautumaan massata ja saamaan ytksilöllistä palvelua yrityksiltä. Kasvava digitaalinen valmisu sekä vastuullisuuden uusi aalto vaikuttavat kuluttamisen muutokseen.

Mind Monitor -kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää konsultatiivisesti workshopeissa, analyyseissä ja raporteissa.

Valmiit raportit ja analyysit:

Kuluttajat, brändit ja mediat - Mind Atlas

Mind Atlas tarjoaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintää.

Mind Atlas kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 500 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se on monipuolinen työkalu asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen.

Ratkaisu, kun haluat

 •     ymmärtää paremmin kohderyhmääsi
 •     tietää mikä kohderyhmääsi motivoi, millaisia he ovat kuluttajina ja median käyttäjinä
 •     yksityiskohtaista tietoa kuluttajien ja kohderyhmäsi mediakäytöstä
 •     eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista vertailutietoa
 •     lifestyle-tietoa kohderyhmästäsi
 •     kokonaiskuvan toimialasi eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta
 •     tunnistaa brändisi vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä
 •     segmentoida nyky-/potentiaaliset asiakkaasi ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan
 •     työkalun asiakkuuksien johtamiseen
 •     kansainvälistä vertailutietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä (TGI) 

Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Globaali TGI-tutkimusten verkosto tarjoaa kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

B2B-mediasuunnittelun ja -brändimarkkinoinnin työkalu - Mind Päättäjä

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta on mahdollista tuottaa suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset. Kuvaukset näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Tutkimus tarjoaa kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.

 • Kuinka paljon eri hankintojen päättäjiä ja asiantuntijaosallistujia on?
 • Millainen päätöksentekorooli ja -status heillä on?
 • Millaisia asioita he pitävät tärkeinä työelämässä ja hankintoja tehdessään?
 • Mitkä ovat eri viestintäkanavien merkitys hankintapäätösprosessissa
 • Mikä on päättäjän digitaalinen mindset ja yrityksen digivalmius?
 • Millä medioilla heidät tavoittaa (eri mediaryhmien mediat)?
 • Demografiat, sosiografiat ja organisatoriset taustat, harrastukset, motivaattorit.
 • Suhde brändeihin (harkinta, käyttö ja vetovoima): yrityskulutuksen ja henkilökohtaisen kuluttamisen brändit. Mukana yli 200 brändiä ja noin 15 tuote- ja palveluryhmää.

Syvällisempi ymmärrys B2B-kohderyhmästä auttaa viestinnän räätälöinnissä ja kohdentamisessa entistä parempaan osumatarkkuuteen. TNS Mind Päättäjä -tutkimuksen käyttäjiä ovat mediat, B2B-brändit ja mainos- sekä mediatoimistot.