Kauppa ja päivittäistavarateollisuus

Kilpailu ostajien euroista on yhä tiukempaa. Kuluttajien elämäntavat, arvostukset, tuote- ja palvelutarpeet ja ostokäyttäytyminen muuttuvat voimakkaasti. Täysin uudet tuote- ja palvelukonseptit, digitalisoituminen sekä muuttuvat tavat kuluttaa tuovat oman kehityspaineensa niin kaupalle kuin teollisuudelle.

Kaupan haasteena on koko kauppaketjun kehittämisen rinnalla optimoida myös tuoteryhmätason tuloksellisuus. Teollisuuden haasteena puolestaan on – kuluttajien odotusten ja ostokäyttäytymisen lisäksi - ymmärtää jakeluteiden, kilpailijoiden, markkinointiviestinnän ja hinnoittelun merkitys omien tuoteryhmien ja tuotemerkkien menestyksen kannalta.

Kysy lisää ratkaisuistamme markkinatutkimuksen keinoin!

Tarpeiden ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen - NeedScope

Paljasta asiakkaasi tarpeet

Tehokas markkinointi ja vahvan brändin rakentaminen perustuvat kuluttajien eritasoisten tarpeiden ymmärtämiselle ja sen varmistamiselle, että brändi-imagon eri tasot kohtaavat nämä tarpeet johdonmukaisella tavalla.

NeedScopen avulla tunnistat uusia mahdollisuuksia, ja oivallat miten kasvattaa brändin tai tuotteen markkinaosuutta. Luot parempia strategioita, olivatpa ne paikallisia tai globaaleja. NeedScope tuottaa yhtenäisen, vertailukelpoisen viitekehikon brändille eri markkinoilla.

Kuinka voit varmistaa relevantin tunteisiin vetoavan viestinnän kaikissa kosketuspisteissä (touchpoint) ja tuottaa yhdenmukaisen brändikokemuksen?

 

Autamme sinua

 

 • Ymmärtämään tuoteryhmäsi kuluttajia ja olemaan tuoteryhmäsi johtava osaaja.
 • Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä.
 • Erottautumaan selkeästi kilpailijoista.
 • Vetoamaan kuluttajien tunteisiin.
 • Puhuttelemaan kuluttajia brändin omalla kielellä.
 • Hyödyntämään tehokkaasti kaikki brändin rakentamisen elementit.
 • Esittäytymään johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.
 • Rakentamaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla.
   

Parhaimmillaan brändiä rakennetaan yrityksessä johdonmukaisesti tuotekehityksestä asiakaspalveluun asti.

Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. TNS on selvittänyt, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää - ja miksi on niin tärkeää tulla sellaiseksi.

Lisätietoja Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Brändin taistelu markkinaosuuksista ja brändiseuranta - ConversionModel

 

Mikä on sinun brändisi asema markkinoilla, entä kasvumahdollisuudet?

Hyvä brändi viestii tuotteen laadusta ja tekee kuluttajan valinnan helpommaksi. Tuotteen kiinnostavuus ja vetovoima kuluttajien silmissä eivät kuitenkaan yksin määritä ostokäyttäytymistä. Käytännön markkinatekijät, kuten tuotteen saatavuus, hinta, tarjoukset ja jopa tarjolla oleva pakkauskoko vaikuttavat siihen, mikä tuote lopulta tulee valituksi. ConversionModel-työkalulla tunnistamme sekä mielikuvien että markkinatekijöiden vaikutuksen valintaprosessissa ja autamme ottamaan kaiken irti brändin potentiaalista.

Tarkka kuva markkinasta, jolla tuotteesi kilpailee

 • Kuinka vahvoja brändejä markkinoilla on ja mitkä ovat niiden nykyiset markkinaosuudet?
 • Brändin potentiaali tulevaisuudessa:
  • Onko brändillä kasvupotentiaalia, miltä kilpailijoilta kasvu olisi saavutettavissa?
  • Onko brändi vaarassa menettää markkinaosuuttaan? Miten tämä voitaisiin estää?
  • Onko olemassa käytännön tekijöitä, jotka estävät kuluttajia valitsemasta haluamaansa merkkiä?
 • Minkälaisille asioille rakentaa brändiä?
  • Mitkä ovat kuluttajien tärkeimmät motivaattorit tässä kategoriassa?
  • Miten kilpailevat brändit profiloituvat kuluttajien silmissä?
  • Mitä näkymiä ja mahdollisuuksia syntyy muiden brändien heikkouksista
 • Mihin kohdentaa markkinointitoimenpiteet ?
  • Kuinka houkutella juuri niitä asiakkaita, joiden keskuudesta kasvu olisi saavutettavissa?
  • Kuinka saada nykyiset asiakkaat ostamaan yhä uudelleen – mitkä seikat vetoavat eniten nykyisiin käyttäjiin?

 

Kehitä tuotettasi suuntaan, joka parantaa sen asemaa markkinoilla. Markkinointiviestinnän sisällön ja kohderyhmän valinta helpottuu, kun saat tietoa ostajapotentiaalia eniten motivoivista tekijöistä.

Kuluttajat, brändit ja mediat - Mind Atlas

Mind Atlas tarjoaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintää.

Mind Atlas kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 500 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se on monipuolinen työkalu asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen.

Ratkaisu, kun haluat

 •     ymmärtää paremmin kohderyhmääsi
 •     tietää mikä kohderyhmääsi motivoi, millaisia he ovat kuluttajina ja median käyttäjinä
 •     yksityiskohtaista tietoa kuluttajien ja kohderyhmäsi mediakäytöstä
 •     eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista vertailutietoa
 •     lifestyle-tietoa kohderyhmästäsi
 •     kokonaiskuvan toimialasi eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta
 •     tunnistaa brändisi vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä
 •     segmentoida nyky-/potentiaaliset asiakkaasi ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan
 •     työkalun asiakkuuksien johtamiseen
 •     kansainvälistä vertailutietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä (TGI) 

Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Globaali TGI-tutkimusten verkosto tarjoaa kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Palvelukonseptin toteutuminen ja asiakaskokemuksen johtaminen - Mystery shopping

Saavuta kilpailuetua asiakaspalvelun laadun ja myyntiosaamisen havainnoinnilla ja mittaroinnilla.

Asiakaskokemuksen kannalta on kriittistä tunnistaa kaikki kosketuspisteet. Houkutteleva ja yhtenäinen palveluketju on avain onnistumiseen.
Mystery shopping -tutkimus tarjoaa objektiivisen ja kattavan näkökulman palveluprosessin toteutumiseen.

 

Tutkimusta hyödyntämällä yritykset ovat

 • testanneet uuden konseptin, myyntiprosessin tai palvelukanavan toimivuutta
 • mitanneet koulutuksen tehoa
 • saaneet tietoa, kuinka aktiivisesti ja kenen tuotetta jälleenmyyjät suosittelevat
 • jakaneet tutkittua tietoa asiakaspalvelun tasosta asiakkaille, alihankkijoille ja  yhteistyökumppaneille.
 • lisänneet myyntiä aktivoimalla asiakaskohtaamisia
 • nostaneet asiakaspalvelun tasoa
 • parantaneet asiakastyytyväisyyttä
 • parantaneet henkilöstön motivaatiota aktiiviseen palveluun
 • varmistaneet tuotelanseerauksen toimivuuden
 • kasvattaneet ymmärrystä kilpailutilanteesta
 • määritelleet johdon mittarit myyntityön aktivoimiseksi ja asiakaskohtaamisen kehittämiseksi
 • lisänneet laadullisia tavoitteita myyjien ja esimiesten tuloskorttiin ja bonusjärjestelmään

 

Lisätietoja Mystery Shopping: Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com