Mediatutkimus

Olet täällä

Sisältöjä kuluttajien ehdoilla

Kuluttajan mediakäyttäytyminen on viime vuosina muuttunut rajusti. Internetin kehitys ja digitalisoituminen ovat muuttaneet koko toimialaa. Perinteisten liiketoimintamallien rinnalle on tullut voimakkaasti uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Kuluttajat käyttävät mediasisältöjä useilla eri päätelaitteilla erilaisissa tilanteissa, erityisesti mobiilin merkitys korostuu. Kuluttajien huomiosta ei kilpailla vain kotimaisten toimijoiden kesken, vaan myös kansainvälisten sisällöntarjoajien palvelut ovat helposti kuluttajien saatavilla. Medioiden tulee tuottaa ja tarjota sisältöjä kuluttajien ehdoilla heidän suosimiinsa välineisiin. Perinteiset ja digitaaliset mediaratkaisut tulevat kuitenkin säilymään markkinoilla rinnakkain vielä pitkään.

Markkinoija on monenlaisten haasteiden edessä. Markkinointipanostuksilta odotetaan suoraa vaikutusta liiketoimintaan, hukkainvestointeja ei haluta tehdä. Erottuakseen kilpailijoista markkinoijan on suunniteltava yhä tarkemmin suunnattuja ja ajoitettuja viestejä ja kampanjoita yhä fragmentoituvimmille kohderyhmille.

Palvelemme mediamarkkinointia ja -myyntiä, medioiden sisällöntuotantoa, strategisen ja operatiivisen tason mediasuunnittelua sekä mainonnan luovaa suunnittelua monipuolisilla ja syvällisillä tutkimuksillamme. Tarjoamme edistykselliset mediatutkimuksen ratkaisut, joilla ymmärtää kuluttajan mediakäyttäytymistä ja sen muutosta. Kansainvälisen Kantar Median tutkimustarjonta ja -ratkaisut ovat myös asiakkaidemme käytettävissä.   

Tutustu ratkaisuihimme.

Accordion: 
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence Mainonnan vaikuttavuuden mittaamiseen - Advisor Tutkimustietojen analysointiohjelmisto - MediaPlanner Kansallinen mediatutkimus KMT Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat Lukija- ja lukemistutkimukset Luopujatutkimus
Mind Kuluttaja on Suomen laajin kuluttajat, brändit ja mediat yhdistävä tietopankki

Mind Kuluttaja tarjoaa luotettavaa ja laadukasta tietoa päätöksentekoon syventämällä kuluttajaymmärrystä ja tunnistamalla kuluttajatrendejä. Saat monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintääsi.

Tietopankkiin on mahdollista mallintaa omat segmentit tai rakentaa räätälöidyt kohderyhmät aineistoon. Kaikkea tietoa voi tarkastella segmenttien tai kohderyhmien kautta.

Mind Kuluttaja kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen 150 tuotekategoriaan, noin 1400 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se luo kokonaiskuvan mediakäytöstä: minkä medioiden ja kanavien kautta kohderyhmät tavoitetaan, miten he suhtautuvat mainontaan ja mikä on heidän suhteensa digitaalisuuteen.

TGI - Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Mind Kuluttaja on osa Kantarin globaalia TGI-tutkimusten verkostoa. Kauttamme hankit keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Mind Asenne kertoo kuluttajan käyttäytymisen taustalla vaikuttavat asenteet ja trendit

Mind Asenne kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet sekä kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Ennakoit tulevaa kehitystä ja muutoksia niin kuluttamisessa, elämätyyleissä kuin mediakäytössäkin. Asennetieto on yhdistettävissä kaikkiin Mind Kuluttajan tietoihin brändeistä mediaan.

Konsultatiivinen työkalu syvälliseen kuluttajaymmärrykseen
Mind Asenne -kokonaisuudet räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan kulloiseenkin kysymykseen ja tietotarpeeseen. Kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää mm. workshopeissa, analyyseissä, segmentoinneissa ja kohderyhmäraporteissa. Brändisi ja kohderyhmäsi voidaan profiloida laajasti ja syvällisesti tai tuottaa laajempaa tietoa suomalaisten elämästä ja asenteista. Koostamme myös vuosittain valmiit kuluttajien asennemuutoksia kuvaavat raportit kolmella eri teemalla: Asenteet ja trendit, Ruoka sekä Media.

Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence

Tietoa mainonnan määrästä.

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle. Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti. Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat mainostajille heidän kilpailijoidensa viestintästrategiasta ja ratkaisuista.

Tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Mediamainonnan tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä  ja seurantamme kattaa reilut 80 % Suomen koko mediamarkkinasta.

Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi
Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -  Tietopaketti sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman.

Mainonnan vaikuttavuuden mittaamiseen - Advisor

Mainonnan esitestaus ja jälkimittaus

AdVisor on monikanavainen tutkimusratkaisu, joka tarjoaa yhdessä paketissa kaikki oleelliset mittarit, laadukkaan tiedonkeruun nopealla aikataululla ja riippumattoman raportoinnin. Tutkimus perustuu standardoituihin valmiiksi mietittyihin kysymysmalleihin, mutta myös kampanjakohtainen räätälöinti on mahdollista. Esitestaus soveltuu parhaiten jo valmiin mainonnan tutkimiseen ja voi toimia lähtötasomittarina ja ”ennusteena” kampanjan vaikuttavuudesta. Jälkimittauksella selvitetään kampanjan toimivuutta ja vaikuttavuutta – saavutettiinko mainonnalle asetetut tavoitteet.

Tutkimuksen kohderyhmä on suomalainen väestö, mutta sekä esitestaus että jälkimittaus on mahdollista toteuttaa halutussa kohderyhmässä tutkimuksen tavoitteista riippuen. Tavoitteena on tarjota realistinen, objektiivinen ja kattava kuva siitä, miten mainonta vastaanotetaan ja omaksutaan.

Saavuttaako brändisi mainonta sille asetetut tavoitteet? Saatko mainosinvestoinnillesi parhaan mahdollisen tuoton? Kysy esitestauksesta, kampanjamittauksesta tai muista mainonnan tutkimuksen ratkaisuistamme!

Lisätietoja: Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com

Tutkimustietojen analysointiohjelmisto - MediaPlanner

MediaPlanner on mediasuunnitteluun ja kohderyhmätarkasteluun tarkoitettu tutkimustietojen (esim. KMT, TNS Atlas, TNS PäättäjäAtlas) analysointiohjelmisto, joka toimii pc-Windows-ympäristössä. Ohjelmiston taulukointiosan avulla tehdään markkinatilannekartoituksia, kohderyhmäkuvauksia ja mediavalinnan kohderyhmien määrittelyä. Mediasuunnitteluosassa tuotetaan halutusta kohderyhmästä media- ja/tai kampanjakohtaiset tunnusluvut mediasuunnitteluun: kontaktimäärät, peitot, profiilit ja kontaktihinnat.

Ohjelmisto sisältää:

 • laajan media- ja kampanjasuunnitteluosion
 • mediakohtaiset analyysit
 • kampanja-analyysit
 • kaikki tarvittavat tunnusluvut
 • ristiintaulukointiosion
 • markkina-analyysit

MediaPlanner-ohjelmalla on mahdollista analysoida kaikkia TNS Gallupissa teetettyjä tutkimuksia, kun jo kysymyslomakkeen suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon ohjelman asettamat tekniset vaatimukset.

Kansallinen mediatutkimus KMT

KMT:ssä selvitetään lehtien lukijamääriä, lukutapoja sekä lukijakunnan rakennetta. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten yleisestä median käytöstä, kuluttamisesta, vastaajien asenteista ja harrasteista ja kiinnostuksen kohteista. KMT:ssa on kaksi pääosiota: KMT Lukija ja KMT Kuluttaja.

Kansallinen Mediatutkimus KMT on printtimedia-alan yhdessä päättämä ja toteuttama tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen omistaa MediaAuditFinland Oy ja tiedonkeruun toteuttaa TNS Gallup Oy.

KMT LUKIJA

Puhelinhaastatteluissa, joita tehdään vuodessa yhteensä noin 24 000 kappaletta, kerätään valtakunnallisten ja alueellisten lehtien lukemistietoja sekä perustietoja vastaajista. Mikäli lehti on kiinnostunut olemaan tutkimuksessa mukana, sen tulee täyttää mukaantulokriteerit koon ja ilmestymistiheyden suhteen sekä tehdä osallistumisesta sopimus Media Audit Finland Oy:n kanssa.

Päätuloksena tutkimuksesta saadaan printtimedian virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on. Samoin siitä tuotetaan lehtien yhteistavoittavuus painetun lehden ja nettisivustojen osalta.

Raportit ovat KMT- tilaajien saatavilla suljetulla nettisivustolla. KMT Lukija -dataa toimitetaan myös hyväksyttyihin jälkikäsittelyohjelmistoihin.

KMT KULUTTAJA

KMT Kuluttaja -tieto kerätään puhelinhaastatteluihin liittyvällä nettikyselyllä. Nettikyselyn vastausmäärä on vuosittain noin 9 000. Nettilomake on räätälöity kullekin vastaajalle henkilökohtaisesti puhelinhaastattelussa saatujen tietojen perusteella lukemistiedon, kielen ja alueen mukaan.

KMT Kuluttajassa selvitetään mm.

 • aikakaus- ja sanomalehtien lukukanavat
 • tiedotusvälineiden seuraaminen
 • suhtautuminen mainontaan
 • internetin käyttötarkoitukset sekä KMT-lehtien nettisivuilla käynti
 • kiinnostuksen kohteet ja harrastukset
 • kuluttamiseen liittyviä väittämiä ja rahankäyttö
 • tuotteiden käyttötietoa

KMT nettikyselyn yhteydessä selvitetään myös muuta aikakauslehtiä koskevaa tietoa, josta tuotetaan oma erillisraporttinsa Aikakauslehtien Liiton KMT:ssa mukana oleville jäsenlehdille. Samoin puhelinhaastatteluissa ja nettikyselyssä kerätään vuosittain alueellisten sanomalehtien lukemista kartoittavia tietoja, jotka raportoidaan Kärkimedia-lehdille.

 

Lisätietoja Marianne Lindholm, etunimi.sukunimi@kantar.com

Mind Päättäjä tunnistaa yritysten hankintapäätösten tekoon osallistuvat

14 eri tuote- ja palvelukategoriaa – lisäksi kohderyhmää voidaan rajata 74 alakategorian avulla.

Kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen
Mind Päättäjä tuottaa päätöksenteon moottoriksi kuvan suomalaisesta yrityspäättäjästä – hänen asemansa hankintapäättäjänä, suhteensa brändeihin, sekä mediankäyttöä.

Sisäistät helposti, millainen ihminen päättäjä on ja miten hänet parhaiten tavoittaa, sekä mikä on brändisi tilanne  potentiaalisessa päättäjäkohderyhmässä.

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset, jotka näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Lukija- ja lukemistutkimukset

Miten varmistat, että sinun lukijakuntasi seuraa jatkossakin tarjoamaasi sisältöä?

Lehdet painivat vähenevien lukijamäärien kanssa, mutta toisaalta niiden digitaaliset ratkaisut kiinnostavat yhä suurempaa joukkoa. Parhaat lähtökohdat tulevaisuudelle saat tutkimalla kohderyhmäsi mielipiteitä ja mieltymyksiä. Tarjoamme avuksesi välineitä lukijakokemuksen ja -potentiaalin selvittämiseen sekä digitaalisen maailman ymmärtämiseen. Saat työkaluja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kasvattamiseen.

Puhutteleeko sisältö kohderyhmääsi?

Lukemistutkimus pureutuu lukijan maailmaan ja selvittää lukijan suhdetta lehteen ja sen tarjoamaan sisältöön. Saat tietoa lehti-lukijasuhteen vahvistamiseen sekä lehden kehittämiseen niin sisällön kuin muodonkin suhteen. Lukijatutkimus tuottaa materiaalia myös mediamyynnin tarpeisiin todentamalla lukijoiden suhtautumista lehteen ja lehden tärkeyttä lukijoilleen. Tiedon avulla pystyt valmistautumaan tulevaan ja reagoimaan muutoksiin. Säännöllisillä mittauksilla varmistat parhaan mahdollisen pohjan lehtesi tulevaisuudelle.

Lehti-lukijasuhteen vahvistamiseen, lehden kehittämiseen ja mediamyynnin vauhdittamiseen soveltuvat tutkimukset toteutetaan perinteisesti lehden lukijoille, mutta tutkimuskokonaisuus on sovellettavissa myös laajempiin kohderyhmiin ja tilanteisiin.

Sisältöalueita:

 • lehti-lukijasuhde; lukumotiivit, lehden rooli lukijalle, lehden brändimielikuva jne.
 • lehden lukeminen; aika, paikka, kanava jne.
 • lehden sisältö; aiheiden tasapaino, kiinnostavuus, kehittäminen jne.
 • lehden rooli mainosmediana
 • lehden asema kilpailukentässä / muu mediakäyttö

Helppokäyttöistä ja hyödyllistä tietoa suunnittelun, kehityksen ja myynnin apuvälineeksi sekä lehden toimitukselle että markkinoinnille.

Luopujatutkimus

Luopujatutkimus kohdistuu lehden tilauksen keskeyttäneisiin tai uudistamatta jättäneisiin talouksiin ja henkilöihin. Luopujatutkimuskokonaisuudessa tutkitaan ulkoisia ja sisäisiä luopumissyitä syvällisesti ja monipuolisesti sekä luodaan suuntaviivat luopumispäätösten taklaamiselle. Saat apua liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin lehtimielikuvan/lehden ilmeen terävöittämisessä, sisällön kehittämisessä, myynnin ja markkinoinnin argumentoinnissa, suunnittelussa ja kohdentamisessa.

 • Valmiin tiedon syventäminen: analyysi lehden nyky- ja markkinatilanteesta, lehden sisäisten kohderyhmien näkemyksistä jne.
 • Luopumissyiden syväluotaus: kvalitatiivinen selvitys luopumiseen johtaneista tekijöistä, kilpailevista medioista, sisältötyytyväisyydestä, brändimielikuvasta, kohderyhmän odotuksista jne.
 • Luopumissyiden tärkeys kohderyhmässä: kvantitatiivinen selvitys aikaisempien vaiheiden paljastamien ilmiöiden merkittävyydestä/painoarvosta, luopumisprosessista, luopujaklustereista, luopujaryhmän profiilista ja elämäntilanteesta, uudelleen tilaamisen poluista ym.