Monitilaajatutkimukset

Olet täällä

Yhdistämme luovasti olemassa olevaa ja räätälöityä tutkimustietoa.

Kuluttajat, brändit ja mediat

Mind Atlas tarjoaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä sekä tehostaa markkinointiviestintää.

Mind Atlas kertoo suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 500 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä yksityiskohtaisesti mediakulutukseen. Se on monipuolinen työkalu asiakasymmärryksen syventämiseen ja markkinoinnin tuottavaan kohdentamiseen.

Ratkaisu, kun haluat

 •     ymmärtää paremmin kohderyhmääsi
 •     tietää, mikä kohderyhmääsi motivoi ja millaisia he ovat kuluttajina ja median käyttäjinä
 •     yksityiskohtaista tietoa kuluttajien ja kohderyhmäsi mediakäytöstä
 •     eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista vertailutietoa
 •     lifestyle-tietoa kohderyhmästäsi
 •     kokonaiskuvan toimialasi eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta
 •     tunnistaa brändisi vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä
 •     segmentoida nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan
 •     työkalun asiakkuuksien johtamiseen
 •     kansainvälistä vertailutietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä (TGI) 

Kanava kansainväliseen tutkimustietoon
Globaali TGI-tutkimusten verkosto tarjoaa kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Arvot, asenteet ja trendit

Mind Monitor kertoo käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet, kuluttajien omaksumat trendit ja niiden muutossuunnat. Näiden avulla ennakoit tulevaa kehitystä ja toimialojen muutoksia.

Pahin taloudellisen epävarmuuden aika on taittunut, mikä näkyy rennomman elämän tavoitteuna ja muutokselle avoimien asennesuuntausten vahvistumisena. Suomalaiset ovat aiempaa haluukkaampia erottautumaan massata ja saamaan ytksilöllistä palvelua yrityksiltä. Kasvava digitaalinen valmisu sekä vastuullisuuden uusi aalto vaikuttavat kuluttamisen muutokseen.

Mind Monitor -kuluttajaymmärrystä voidaan hyödyntää konsultatiivisesti workshopeissa, analyyseissä ja raporteissa.

Valmiit raportit ja analyysit:

Brändien ja toimialojen mainospanostukset – Ad Intelligence

Tietoa mainonnan määrästä.

Tarkka ja ajantasainen tieto eri toimialojen, medioiden ja brändien mainospanostuksista on olennainen apu niin mainostajan, median kuin mediatoimistonkin suunnittelutyölle. Mainonnan kohdentumisen muutokset ja kehityssuunnat antavat kuvan markkinoista nopeasti. Eri brändien mediaryhmäkohtaiset panostukset, toimialan yleinen kehitys ja alueelliset painotukset kertovat mainostajille heidän kilpailijoidensa viestintästrategiasta ja ratkaisuista.

Tiedoista selviävät toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset mainospanostukset sekä valtakunnallisesti että alueittain. Mediamainonnan tiedot kerätään kuukausittain yli 300 medianimikkeestä  ja seurantamme kattaa reilut 80 % Suomen koko mediamarkkinasta.

Luotettavan ja arvostetun mittauksen avulla on mahdollista tehdä trendiseurantaa hyvinkin pitkällä ajanjaksolla. Seuranta on mahdollista myös yksityiskohtaisella tuotemerkkijaottelulla.

Kansainvälinen tieto ulottuvillasi
Kansainvälinen verkostomme kattaa valtaosan kaikesta mediamainonnasta maailmassa. Seurannassamme on tuhansia tv- ja radiokanavia, tuhansia internetsivustoja ja yli kymmenen tuhatta lehtinimikettä. Meidän avullamme saat nopeasti tietoa toimialasi mainonnan kehityksestä maailmalla.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää mediamainonnasta -  Tietopaketti sekä koko markkinatilanteen seurantaan että oman yrityksesi markkinointitoimenpiteiden ja -investointien tarkkaan suunnitteluun, kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Lähes rajattomat aineiston jalostus- ja tarkastelumahdollisuudet takaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan raportin ja näkökulman. Voit käsitellä ja jatkotaulukoida tietoa itse AdExpress-verkkopalvelun avulla tai tilata käyttöösi yksilöllisesti räätälöidyn raportin.

B2B-mediasuunnittelu ja -brändimarkkinointi

Mind Päättäjä palvelee strategista mediasuunnittelua, B2B-brändimarkkinoinnin suunnittelua sekä viestinnän kohderyhmien kartoitusta. Yhdestä tutkimuskokonaisuudesta on mahdollista tuottaa suomalaisten päättäjien, päättäjämedioiden sekä B2B-brändien välisten suhteiden tarkat kuvaukset. Kuvaukset näyttävät tien viestinnän haasteisiin, joihin keskittymällä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa.

Tutkimus tarjoaa kattavaa ja objektiivista tietoa B2B-markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.

 • Kuinka paljon eri hankintojen päättäjiä ja asiantuntijaosallistujia on?
 • Millainen päätöksentekorooli ja -status heillä on?
 • Millaisia asioita he pitävät tärkeinä työelämässä ja hankintoja tehdessään?
 • Mitkä ovat eri viestintäkanavien merkitys hankintapäätösprosessissa
 • Mikä on päättäjän digitaalinen mindset ja yrityksen digivalmius?
 • Millä medioilla heidät tavoittaa (eri mediaryhmien mediat)?
 • Demografiat, sosiografiat ja organisatoriset taustat, harrastukset, motivaattorit.
 • Suhde brändeihin (harkinta, käyttö ja vetovoima): yrityskulutuksen ja henkilökohtaisen kuluttamisen brändit. Mukana yli 200 brändiä ja noin 15 tuote- ja palveluryhmää.

Syvällisempi ymmärrys B2B-kohderyhmästä auttaa viestinnän räätälöinnissä ja kohdentamisessa entistä parempaan osumatarkkuuteen. TNS Mind Päättäjä -tutkimuksen käyttäjiä ovat mediat, B2B-brändit ja mainos- sekä mediatoimistot.

 

Digitaalisuus maailmanlaajuisesti - Connected Life

Connected Life on globaali vuosittainen tutkimus kuluttajien digitaalisista asenteista ja käyttäytymisestä. Tutkimukseen haastateltiin 72 000 internetkäyttäjää 56 maasta. Tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisesti digitaalista kuluttajaa sekä tarjoaa strategista ohjausta sitouttamaan kuluttajat ja vaikuttamaan heihin. Tuorein tutkimus toteutettiin maailmanlaajuisesti touko-elokuussa 2017. Tutkimukseen vastasi 1026 suomalaista 16-65-vuotiasta netin käyttäjää.

http://connectedlife.tnsglobal.com

Sähkömarkkinat - TNS Energiabarometri

Tutkimme TNS Energiabarometrissa sähkömarkkinoita neljä kertaa vuodessa. TNS Energiabarometri paljastaa sähköasioista päättävien kuluttajien näkemykset ajankohtaisista energia-alan kysymyksistä. Mittaamme sähkömarkkinoiden markkinaosuuksia, sähköasiakkaiden käyttäytymistä energia-asioissa sekä aktiivisuutta vaihtaa sähköyhtiötä.

Tutkimuksen taustalla on kolme muutosvoimaa

 1. Muuttuva lainsäädäntö energiamarkkinoille
 2. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä
 3. Digitaalisuuden luomat uudet mahdollisuudet

 

Jatkuva seuranta luo alan yrityksille edellytykset reagoida nopeasti markkinoilla ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin.

Teemat

 1. Ensimmäisellä kvartaalilla erikoisteemana paljastamme, mitä sähköasiakas arvostaa sähköyhtiön valinnassa, miltä näyttää sähköyhtiöiden kilpailutilanne sekä sähköyhtiöiden kasvumahdollisuudet ja riskit. Tutkimus paljastaa sähköyhtiöiden vetovoimaisuudet sekä kunkin yrityksen kasvumahdollisuudet ja riskit.
 2. Toisella kvartaalilla selvitämme sähköasiakkaiden suhtautumista siirtoyhtiöihin.
 3. Kolmannella kvartaalilla erityisteemana on sähköyhtiöiden maine.
 4. Neljännellä kvartaalilla selvitämme sähköyhtiöiden asiakassuhteiden lujuutta, asiakaspalvelun laatua ja asiointikanavia.

 

Tutkimuksen kohderyhmä on kotitalouden sähköasioista päättävät vähintään 18-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajia on 1500 neljä kertaa vuodessa.Samankaltaiset markkinakatsaukset ovat saatavissa myös Ruotsista ja Norjasta.

Lue tuorein tiedote: Kuluttajat ovat valmiita sähkönjoustotalkoisiin >

Autoalan tutkimuksia