Asiakaskokemus ja asiakasstrategia

Olet täällä

Tunne sidosryhmäsi

Hyvä tuote tai hyvä palvelu ei enää yksin takaa menestystä. On elintärkeää ymmärtää eri sidosryhmien odotuksia, vaatimuksia ja käsityksiä yrityksestä laajemminkin. Asiakkailla, työntekijöillä, osakkailla, tavarantoimittajilla, jälleenmyyjillä, medialla, järjestöillä ja muilla sidosryhmillä on kullakin arvokasta tietoa ja näkemystä organisaation menestyksen rakennusaineiksi.

Meillä on apuvälineitä yrityksellesi, olipa tarpeesi

 • asiakassuhteiden lujittaminen
 • asiakaskokemuksen johtaminen
 • yrityskuvan kirkastaminen tai maineen vahvistaminen
 • vastuullisuuskuvan seuranta osana maineen johtamista 
 • muu suhdetoiminta

 

Tutustu ratkaisuihimme.

Accordion: 
Sidosryhmäsuhteiden johtaminen Kuinka lujia asiakassuhteesi ovat? Touchpointien johtamisella kestäviin ja kannattaviin asiakassuhteisiin Yrityksen maine - miten eri sidosryhmät näkevät yrityksesi? Palvelukonseptin toteutuminen ja asiakaskokemuksen johtaminen - Mystery shopping
Sidosryhmäsuhteiden johtaminen

Tarjoamme

 • välineen kehittää sidosryhmäsuhteita
 • havainnollisen kuvan yrityksen tilasta sidosryhmien näkökulmasta
 • tiivistyksen oleellisesta
 • räätälöidyn tutkimuksen yrityksen tavoitteiden ja toimintaympäristön lähtökohdista
 • yhteismitallisia tunnuslukuja
 • priorisoidut analyysit ylläpidettävistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista
 • kattavat benchmarking-mahdollisuudet
 • helposti hyödynnettävät – käytännön toiminnaksi muutettavat – tulokset.

 

TRI*M on Kantarin kansainvälisesti validoima tutkimuksellinen lähestymistapa.

Kuinka lujia asiakassuhteesi ovat?

Tarkastelemme asiakassuhteiden lujuutta nykypäivän monimuotoisessa maailmassa.

On ymmärrettävä, mikä on tärkeää asiakkaalle. Yrityksen tuotteiden ja toiminnan laatu eri kosketuspisteissä ja eri kanavissa muodostaa asiakaskokemuksen ja on pohja asiakassuhteen lujuudelle. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Jokaisen asiakkaan yksilöllinen konteksti sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoajien kilpailuympäristö vaikuttaa siihen, kuinka eri vaihtoehdot koetaan ja mihin asiakaskokemus lopulta asemoituu. Vain yritykset, jotka kykenevät korkealaatuisen toiminnan lisäksi saavuttamaan vahvan preferenssiaseman asiakkaissaan menestyvät markkinoilla.

Kuinka moni asiakkuus on vaarassa, koska asiakassuhde ei ole riittävän vahva?

Asiakkaat voidaan ryhmitellä sen mukaan, kuinka vahva suhde heillä on yritykseen. Erityisesti jos asiakassuhde ei ole luja, tarjolla olevat muut vaihtoehdot voivat houkutella vaihtamaan. Siksi on tärkeää saada selville, mihin asioihin asiakassuhteen lujuus perustuu - mitkä asiat vahvistavat, mitkä heikentävät sitä.

Kysy lisää asiakastyytyväisyystutkimuksistamme!

Touchpointien johtamisella kestäviin ja kannattaviin asiakassuhteisiin

Hallitse asiakassuhteita monikanavaisessa maailmassa. Avullamme saavutat täyden ymmärryksen asiakkaiden tarpeista ja prioriteeteista tunnistamalla touchpointit, jotka ohjaavat lujiin ja tuottoisiin asiakassuhteisiin.

Kerromme

 • Millä touchpointeilla on eniten merkitystä asiakkaillesi eli mihin panostukset tulisi keskittää
 • Kuinka varmistaa systemaattisesti positiiviset asiakaskokemukset eri touchpointeissa
 • Kuinka tuottaa asiakkaiden tunteisiin vetoavia asiakaskokemuksia, jotka varmistavat yrityksesi preferoimisen
Yrityksen maine - miten eri sidosryhmät näkevät yrityksesi?

Tukeeko yrityksesi maine kasvua?

Hyvä maine:

 • Houkuttelee uusia ja sitouttaa nykyisiä asiakkaita.
 • Vahvistaa työnantajamielikuvaa ja sitouttaa osaavia työntekijöitä.
 • Edistää yhteistyösuhteiden syntyä ja vahvistaa nykyisiä kumppanuuksia, alentaa hintaherkkyyttä.
 • Lisää houkuttelevuutta sijoittajien ja osakkeenomistajien keskuudessa.
 • Tukee positiivista julkisuutta mediassa ja julkisessa keskustelussa.
 • Vahvistaa yrityksen vetovoimaa ja aikaansaa positiivisen kierteen, joka edistää edelleen median, vaikuttajien, asiakkaiden ja muiden avainsidosryhmien tukea yritykselle. 

 

Tutkittu tieto yrityksen ja maineen johtamisen tukena

Riippumatta siitä, onko tarve kehittää, rakentaa, vakiinnuttaa tai uudelleen rakentaa mainetta, TNS:n maineenhallinnan tutkimustyökalut tarjoavat suuntaviivat sidosryhmävuoropuhelun johtamiseen. Systemaattinen toiminnasta viestiminen ja maineen mittaaminen ovat avainasemassa yrityksen kilpailukyvyn ja maineen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Kysy lisää mainetutkimuksistamme!

Palvelukonseptin toteutuminen ja asiakaskokemuksen johtaminen - Mystery shopping

Saavuta kilpailuetua asiakaspalvelun laadun ja myyntiosaamisen havainnoinnilla ja mittaroinnilla.

Asiakaskokemuksen kannalta on kriittistä tunnistaa kaikki kosketuspisteet. Houkutteleva ja yhtenäinen palveluketju on avain onnistumiseen.
Mystery shopping -tutkimus tarjoaa objektiivisen ja kattavan näkökulman palveluprosessin toteutumiseen.

 

Tutkimusta hyödyntämällä yritykset ovat

 • testanneet uuden konseptin, myyntiprosessin tai palvelukanavan toimivuutta
 • mitanneet koulutuksen tehoa
 • saaneet tietoa, kuinka aktiivisesti ja kenen tuotetta jälleenmyyjät suosittelevat
 • jakaneet tutkittua tietoa asiakaspalvelun tasosta asiakkaille, alihankkijoille ja  yhteistyökumppaneille.
 • lisänneet myyntiä aktivoimalla asiakaskohtaamisia
 • nostaneet asiakaspalvelun tasoa
 • parantaneet asiakastyytyväisyyttä
 • parantaneet henkilöstön motivaatiota aktiiviseen palveluun
 • varmistaneet tuotelanseerauksen toimivuuden
 • kasvattaneet ymmärrystä kilpailutilanteesta
 • määritelleet johdon mittarit myyntityön aktivoimiseksi ja asiakaskohtaamisen kehittämiseksi
 • lisänneet laadullisia tavoitteita myyjien ja esimiesten tuloskorttiin ja bonusjärjestelmään

 

Lisätietoja Mystery Shopping: Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com