Kantar TNS Agri Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Agri Oy (y-tunnus 0884726-5), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pasi Saarnivaara, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. + 358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Kantar TNS Agri Oy:n (jäljempänä Kantar Agri) oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Kantar Agrin yritysasiakkaiden ja yhteistyötahojen välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.

Tietoja voidaan käyttää ja kerätä suoramarkkinointiin koskien Elintarviketalous ja Ruokatietoa -julkaisuja. Tietoja voidaan käyttää myös Kantar Agrin ja sen konserniyhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Yhteistyötahojen tietoja voidaan käyttää Marsi-tutkimuksen (Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät) tilastointiin.

Kaikki rekisterissä olevat yritykset tai henkilöt ovat tilanneet ylläolevia julkaisuja aiemmin tai osallistuneet tilastointiin.

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakasyritysten/yhteisöjen ja yhteistyötahojen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

  • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, aiemmat tilaukset
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Marsi -tilastointiin liittyvät tiedot

 

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan esim. Kantar Agrin kanssa tehtävän sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimus-suhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar Agri ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. Kantar Agrin valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n tai ETA-alueen sisällä, paitsi CRM-järjestelmän tiedot, jotka sijaitsevat Privacy Shield -järjestelyn alaisen yrityksen, HubSpot Inc., järjestelmässä.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • paikka ja aika
  • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • rekisterin nimi
  • tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
  • allekirjoitus

 

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa tietosuojavastaava Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

4.1.2019 / päivitetty 13.4.2021