Kantar TNS Agri Oy:n DataLaari markkinatutkimusrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Agri Oy (y-tunnus 0884726-5), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tutkimusjohtaja Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@kantar.com, Puh. +358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

DataLaari maatalousyrittäjien markkinatutkimusrekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Kantar TNS Agri Oy:n (jäljempänä Kantar Agri) oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on markkina- ja erillistutkimusten sekä selvityksien tekeminen DataLaari-maatilakyselyissä sekä muissa toimialan kvantitatiivisissa ja kvalitatiivisissa tutkimuksissa.

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja markkinatutkimuksiin ja/tai DataLaari-maatilapaneeliin osallistuvista viljelijöistä:
• Perustiedot: nimi, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Täydentävät tiedot tarpeen mukaan: syntymävuosi, tuotantosuunta, peltoala, luomutuotanto, aiempi vastausaktiivisuus, vastaajaryhmittely
• Tutkimuskyselyjen esto

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

DataLaari nimistöön liityttäessä ja sen aikana viljelijän antamista tiedoista sekä tutkimuksissa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esim. yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kuten Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämästä IACStukirekisteristä (Integrated Administrational Control System).

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar Agri ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Rekisterin tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:
• etu- ja sukunimi
• paikka ja aika
• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• rekisterin nimi
• tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
• allekirjoitus

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinatutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

22.5.2018