Kantar TNS Oy:n kieltorekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Oy (y-tunnus 0114300-3), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Joni Vallenius, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. +358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

Kieltorekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu Kantar TNS Oy:n (jäljempänä Kantar) oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on ylläpitää listaa henkilöistä, jotka ovat kieltäneet puhelinnumeronsa käyttämisen markkina- ja mielipidetutkimustarkoituksiin, jotta Kantar voi varmistaa, ettei kiellon tehneisiin tahoihin olla yhteydessä edellä mainituissa tarkoituksissa. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää?

Rekisteri sisältää kiellon antaneiden henkilöiden puhelinnumeron.

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään kiellon vastaanottamisen yhteydessä.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:
• etu- ja sukunimi
• paikka ja aika
• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• rekisterin nimi
• tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
• allekirjoitus

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa tietosuojavastaava Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

22.5.2018