Kantar TNS Agri Oy:n Maatilojen kehitysnäkymät -kysely

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Agri Oy (y-tunnus 0884726-5), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Reijo Pirttijärvi, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. + 358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

Maatilojen kehitysnäkymät -kysely

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu Kantarin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

 • Toteuttaa alkuvuodesta 2022 valtakunnallisen Maatilojen kehitysnäkymät -kyselyn tiedonkeräys maatiloille. Tutkimus toteutetaan webkyselynä (ml. mahdolliset puhelinaktivoinnit)
 • Lisäksi tietoja voidaan käyttää tutkimuspuheluiden laadunvalvontaan ja mahdollisten palkkioiden hallintaan ja arvontojen järjestämiseen

 

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja tutkimuksiin kutsuttavista henkilöistä ja tiloista:

 • Perustiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Täydentävät tiedot: äidinkieli, otoskoodi, päätuotantosuunta, tukia-alue
 • Tilakohtaiset tiedot: pinta-ala, pellonkäyttö pääkasveittain, maitomäärä, kotieläinmäärät
 • Arvontoihin ja palkkioiden maksamiseen liittyvät tiedot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot on saatu Ruokavirastolta tämän tutkimuksen toteuttamista varten.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään vain tämän tutkimuksen ajan. Tutkimuksen päätyttyä rekisterin tiedot poistetaan ja rekisteri lakkautetaan.

Puhelutallenteet ja palautteet säilytetään 6 kuukauden ajan. Palkintoihin ja arvontoihin liittyvät tiedot arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • paikka ja aika
 • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • rekisterin nimi
 • tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
 • allekirjoitus

 

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa tietosuojavastaava Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

20.1.2022