Kantar TNS Oy:n Musiikkipaneelirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Kantar TNS Oy (y-tunnus 0114300-3), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Anne Lahtinen, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. +358 50 560 3186

3 Rekisterin nimi
Kantar TNS Musiikkipaneeli

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittely perustuu musiikkipaneelin jäsenen osalta suostumukseen. sekä Kantar TNS Oy:n (jäljempänä Kantar) oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on markkina- ja mielipidetutkimusten toteuttaminen.

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri koostuu Musiikkipaneelin jäsenistä.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja Musiikkipaneelin jäsenistä:
• Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Ajankohdat: rekisteröitymispäivä, osallistumisajankohta (pv/vko/vuosi)
• Jäsenyyteen liittyvään taustatietokyselyyn liittyvät tiedot (esim. radion ja musiikin kuuntelu )
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tutkimusten ja paneelin jäseneksi liityttäessä esim. puhelimitse, verkossa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä paneelin tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastus-/oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:
• etu- ja sukunimi
• paikka ja aika
• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• rekisterin nimi
• tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
• allekirjoitus

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimusta varten, musiikkipaneelin jäsenyys päättyy samalla. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2
mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9
kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

6.6.2018