Kantar TNS Oy:n mystery-asiointien osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Oy (y-tunnus 0114300-3), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Marika Korhonen, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. +358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

Mystery-asiointien osallistujarekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu Kantarin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on tutkimuksen kohderyhmään sopivien Mystery-asioijien rekrytointi.

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiointeihin puhelimitse rekrytoiduista henkilöistä:

  • Perustiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä ja asuinkunta
  • Täydentävät tiedot tarpeen mukaan esim. ajokorttitieto, työskentely ko. toimialalla, talouden automerkki, uuden auton hankintatiedot, kunnat joiden alueella henkilö voi tehdä asiointeja ja kontaktitieto
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Tietoja sisältävän tiedoston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja käytetään vain sovittuun tarkoitukseen ja niitä säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kantar poistaa rekisteröidyn tiedot rekisteröidyn henkilön pyynnöstä tai, mikäli henkilöä ei tavoiteta sovitun aikataulun puitteissa.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • paikka ja aika
  • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • rekisterin nimi
  • tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
  • allekirjoitus

 

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

14.1.2020