Kantar TNS Finland -konsernin rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Oy (y-tunnus 0114300-3), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Joni Vallenius / Marko Kanninen, puh. + 358 9 613 500, etunimi.sukunimi@kantar.com

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kantar TNS Oy:n ja konserniin kuuluvien yritysten henkilöstön rekrytointi. Tietojen käsittely perustuu Kantarin oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta työnhakijan suostumukseen.

5. Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden henkilötietoja avoimien hakemusten osalta säilytetään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien ja tiettyä tehtävää varten tehtyjä hakemuksiin liittyviä henkilötietoja kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä.  

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) ja syntymäaika, mikäli työtehtävä edellyttää
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • haastatteluun sekä henkilöarviointeihin liittyvät tiedot
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilö- ja soveltuvuustestauksen osalta.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.