Kantar TNS Oy:n tutkimusten osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kantar TNS Oy (y-tunnus 0114300-3), Miestentie 9 C, 02150 Espoo

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Joni Vallenius, etunimi.sukunimi@kantar.com, puh. +358 9 613 500

3 Rekisterin nimi

Tutkimusten osallistujarekisteri

4 Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittely perustuu Kantarin oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on:
• Markkina- ja erillistutkimusten sekä selvityksien tekeminen kyselyissä sekä muissa toimialan kvalitatiivisissa tutkimuksissa (ml. profilointi)
• Tutkimustoiminnan, kyselyiden ja puheluiden laadunvalvonta
• Palkkioiden hallinta ja arvontojen järjestäminen

5 Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää ja mistä ryhmistä rekisteri muodostuu?

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja tutkimuksiin osallistuvista henkilöistä sekä palautteita antaneista henkilöistä:
• Perustiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Täydentävät tiedot tarpeen mukaan esim. osallistumisaktiivisuuteen liittyvät tiedot, vastaajaryhmittely
• Kiinnostus-, segmentointi- ja profilointitiedot (ml. tutkimusvastaukset)
• Arvontoihin ja palkkioiden maksamiseen liittyvät tiedot (esim. palkkio, maksupäivä, palkkionsaaja)
• Tutkimustoimintaan ja kyselyihin liittyvät palautteet
• Puhelutallenteet
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6 Mistä saamme tietoja rekisteriin?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

7 Kenelle luovutamme tietoja rekisteristä ja kenelle siirrämme niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Kantar ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Puhelutallenteet ja palautteet säilytetään yhden vuoden ajan. Palkintoihin ja arvontoihin liittyvät tiedot arkistoidaan kirjanpitolain mukaisesti. Kantar kontaktoi säännönmukaisesti tutkimuksiin osallistuvia vähintään kahden vuoden välein ja poistaa rekisteröidyn tiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai, mikäli rekisteröityä ei tavoiteta.

9 Mitkä ovat rekisterissä olevien oikeudet ja kuinka rekisterin tarkistuspyyntö tehdään?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:
• etu- ja sukunimi
• paikka ja aika
• yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• rekisterin nimi
• tiedon oikaisua tai rajausta koskeva tieto
• allekirjoitus

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Pyyntö voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 9 kuvatulla tavalla.

11 Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, tiedotamme niistä rekisterissä oleville, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme.

Kantar TNS Oy:n tietosuoja-asioista vastaa Joni Vallenius / Marko Kanninen, etunimi.sukunimi@kantar.com, +358 9 613 500

 

22.5.2018