Kantar seuraa koronaviruksen vaikutuksia kansalaisten arkeen - myös globaalisti

Etenkin johtajat ja ylemmät toimihenkilöt siirtyivät etätyöhön, neljännesmiljoona lomautettuna viruksen vuoksi

Joka kymmenes (9 %) työelämässä mukana oleva kertoi olevansa tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi lomautettuna. Tämä vastaa osapuilleen noin 250.000 suomalaista. Lisäksi runsaat 400.000 (17 %) uskoo lomautuksen olevan lähiaikoina edessä. Kaksi prosenttia työvoimasta on joutunut viruksen takia työttömäksi, seitsemän prosentin pelätessä tällä hetkellä työpaikkansa puolesta. Yhdeksän prosenttia on suostunut palkanalennukseen. Kuutta prosenttia on pyydetty pitämään palkatonta lomaa. Yhtä usea on saanut kehotuksen siirtyä vuosilomalle. ”Näyttäisi siltä, että koronavirus tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin työikäisiin Suomessa tavalla tai toisella kesään mennessä”, kertoo Kantarin kaupallinen johtaja Anna Porvari.

Varsinkin ylemmät toimihenkilöt ovat siirtyneet etätyöhön

Etenkin johtajat ja ylemmät toimihenkilöt työskentelevät tällä hetkellä kotoaan käsin. Heistä 63 prosenttia kertoi tekevänsä työnsä etänä. Alemmista toimihenkilöistä niin tekee selvästi harvempi (37 %). Työntekijöistä vain 18 prosenttia on etätyössä. Heidän enemmistönsä (52 %) jatkaa työtään tavanomaiseen tapaan. Joka viides (20 %) yrittäjä jatkaa työtään yrityksensä toimipaikalla. Yrittäjien enemmistö on joko etätyössä (41 %) tai tekee työtä sekä toimipisteessä että kotitoimistolla (12 %). Kaikkiaan 36 prosenttia työvoimasta eli jopa noin miljoona suomalaista on etätyössä. 34 prosenttia jatkaa työskentelyään tavalliseen tapaan omalla työpaikallaan, kymmenesosan (11 %) jakaessa työaikansa normaalin toimipisteensä ja kotinsa välillä.

Etätyötä tekevien edellytykset työnteolle valtaosin hyvät

Käytännössä neljä viidestä etätyössä olevasta kertoi kodin internetyhteyden ja oman tietokoneen tukevan erittäin hyvin työtekoa. Joka toisen tilanne on tässä suhteessa erinomainen. Työnantajan tarjoamat digitaaliset työvälineet tukevat erittäin hyvin 59 prosentin työtä. Näkemykset työtilasta ja yleisemmin kodin tarjoamasta ympäristöstä sen sijaan vaihtelevat. Vain joka neljäs pitää omaa tilannettaan tältä osin erinomaisena (26 %). Tosin vain viisi prosenttia kertoi kotitoimiston työympäristön palvelevan työntekoa huonosti, 22 prosenttia enintään kohtalaisesti.

Henkilökunnan terveys asetettava etusijalle

Suomalaisten valtaenemmistö (68 %) edellyttää että työnantajat nostavat henkilökunnan terveyden koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ykkösasiaksi. Enemmistön (52 %) mielestä yritysten tulee myös yrittää suojella ja turvata työpaikat. Valtaenemmistö (64 %) suhtautuu tällä hetkellä hyvin suopeasti joustavaan työskentelyyn kaikkialla, missä se on mahdollista.

Tutkimuksen toteuttamisesta

Tiedot kerättiin Gallup Forum -vastaajapaneelissa. Tutkimusaineisto edustaa maamme 18+ vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaalla asuvat). Aineisto koostuu 1179 haastattelusta. Tilastollinen virhemarginaali on noin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulokset ovat osa Kantarin kansainvälistä COVID-19-barometritutkimushanketta, joka toteutetaan noin 60 maassa. Hankkeessa seurataan koronaviruksen vaikutuksia ihmisten mielialoihin, tapoihin ja kulutustottumuksiin. Seuraava kierros Suomessa kerätään viikolla 17.

 

Lisätiedot

kaupallinen johtaja Anna Porvari, 050 594 3652
tutkimusjohtaja Sakari Nurmela, 040 578 5080

 

Kategoria: 
Lehdistötiedote