Pk-yrityspäättäjät uskovat huomiseen

Huomattavan suuri osa suomalaisista yrityspäättäjistä toimii pk-sektorilla. Nämä pienten ja keskisuurten yritysten päättäjät ovat monessa mukana ja suuri osa heistä suhtautuu varsin luottavaisesti yrityksensä lähitulevaisuuteen. Hankintapäätöksissään he ovat aktiivisia tiedonetsijöitä. Tällöin talousmediat eri kanavissaan ovat tärkeitä tietolähteitä.

Pk-sektorilla on yhteensä 372 000 hankintapäätöksiin vaikuttavaa henkilöä, kun rajataan pois yhden henkilön työllistävät mikroyritykset. Noin puolet, eli 197 000 henkilöä toimii lopullisina päättäjinä, kun loput toimivat hankintapäätösten esittelijöinä ja asiantuntijoina. Kyseessä on merkittävän kokoinen ryhmä, sillä kaiken kaikkiaan suomalaisissa yrityksissä hankintapäätöksiin vaikuttaa noin 466 000 henkilöä. Pk-yrityksen päättäjän vastuulla on keskimäärin 5,5 hankinta-aluetta.

Ostovoima, ammattitaito ja tuotekehitys ovat suomalaisten yrityspäättäjien mielestä tärkeimmät kasvun ajurit. Omalla alallaan menestyneiden yritysten onnistumisen resepti on pk-yritysten* päättäjien mielestä henkilöstön ammattitaito. Etenkin mikroyritysten* päättäjät painottavat henkilöstön merkitystä yrityksen menestymiselle, kun tätä suurempien pk-yritysten päättäjät nostavat esille markkinoinnin tärkeyden. Suuryritysten* päättäjät näkevät huomattavasti pk-yritysten päättäjiä useammin hyvän johtamisen olevan menestyksen avain.

Yleinen taloustilanne, verotus sekä lainsäädäntö koetaan ylivoimaisesti suurimmiksi kasvun esteiksi. Moni pk-yrityspäättäjä kokee myös erinäisten omaan toimialaan liittyvien tekijöiden voivan aiheuttaa haasteita yrityksen kehitykselle. Etenkin hieman suurempien pk-yritysten päättäjät ovat huolissaan vanhanaikaisuuden ja innovaatioiden puutteen vaikutuksesta yrityksen tulevaisuudennäkymiin.

Suurin osa suomalaisista yrityspäättäjistä uskoo yrityksensä pärjäävän seuraavan 12 kuukauden aikana jokseenkin yhtä hyvin kuin tällä hetkellä. Paljon nykyistä huonompaan kehityssuuntaan uskoo vain hyvin harva. Pk-yritysten päättäjistä 37 % arvioi oman yrityksen kehittyvän nykyistä parempaan suuntaan lähitulevaisuudessa. Mikroyritysten päättäjät ovat muita hieman maltillisemmalla kannalla, eivätkä yhtä suuressa määrin usko kehitykseen parempaan suuntaan vaan lähinnä pysymiseen jokseenkin ennallaan. Koko Suomen talouden suotuiseen kehitykseen uskovat muita useammin 10-49 henkilöä sekä yli 500 henkilöä työllistävien yritysten päättäjät.

Ne pk-yritysten päättäjät, jotka suhtautuvat luottavaisimmin tulevaisuuteen ovat muita useammin mukana ulkomaan kaupassa sekä toimivat teollisuudessa tai yrityspalveluissa. He ovat myös iältään keskimäärin hieman nuorempia, mutta heillä on huomattavasti suurempi hankintabudjetti kuin keskivertoisella pk-yrityspäättäjällä.

Suomalaiset yrityspäättäjät ovat tiedonjanoisia ja kuluttavat monipuolisesti eri lähteitä etsiessään uusia vaihtoehtoja sekä tietoa hankintapäätöstensä tueksi. Sama koskee myös pk-yritysten päättäjiä. Vielä keskimääräistä enemmän eri tietolähteitä käyttävät pk-yrityspäättäjistä he, jotka näkevät yrityksensä lähitulevaisuuden lupaavana. Pk-yrityspäättäjien luetuimpiin printtimedioihin kuuluvat Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä ja iltapäivälehdet. Menestykseen uskovat pk-yrityspäättäjät lukevat muita useammin Kauppalehteä ja Talouselämää.

*Tässä pk-yritys rajattu 2-249 henkilön yrityksiin ja mikroyritykset 2-9 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Suuryrityksillä viitataan yli 250 henkilön yrityksiin.

Taustatietoa tutkimuksesta:

TNS PäättäjäAtlas2014 -tutkimus selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän mediakulutuksen sekä suhtautumisen business-brändeihin. Tammi-maaliskuussa 2014 haastateltiin yhteensä noin 3300 yksityisen sektorin ylempää toimihenkilöä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puhelininformoitua web-kyselyä. Otanta ja painotukset määritettiin Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoihin perustuen. TNS Gallupin kehittämä päättäjämäärittely perustuu muun muassa henkilön organisaatioasemaan sekä päätöksentekovaltuuksiin eri hankinta-alueilla.

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Sinikka Laine, puh. (09) 613 50 603
Tutkimuspäällikkö Antti Salo, puh. (09) 613 50 205
Tutkimuspäällikkö Nina Frosterus, puh. (09) 613 50 653

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Lehdistötiedote