Yrityspäättäjät näkevät huomattavia eroja yritysten maineessa ja vastuullisuudessa

Päättäjien mielikuvia yritysten maineesta sen eri osa-alueilta sekä kuvaa yritysten toiminnan vastuullisuudesta selvitettiin neljällä toimialalla. Tutkittavaksi valittiin tietoliikenne- ja puheviestintä- (ICT), työterveys- sekä pankki- ja vakuutuspalveluita tarjoavia yrityksiä. Tiedot kerättiin 19.3. - 10.4.2013. Kyselyyn vastasi noin 400 yrityspäättäjää eri toimialoilta antaen yhteensä 1 700 yritysarviointia.

Tutkituista toimialoista paras maine päättäjien keskuudessa on työterveysyrityksillä, kun taas ICT-palveluyritykset saavat heikoimmat arvosanat. Erot eri yritysten välillä toimialojen sisällä ovat huomattavia. Myös maineen rakenne vaihtelee yritysten välillä: luottamus ja emotionaalinen vetovoima korostuvat osalla yrityksistä, toisilla taas selkeästi rationaaliset seikat. Tutkituista toimialoista vastuullisimpana nähdään pankki- ja vakuutusala. Vastuullisuuskuvassa on havaittavissa suuria eroja eri yritysten välillä kaikilla toimialoilla.

Kahdelle kolmasosalle suomalaisista yritysvaikuttajista yhteiskuntavastuu on käsitteenä tuttu. Yhteiskuntavastuuseen liitetään sosiaalisen vastuullisuuden teemoja, kuten työntekijöistä huolehtiminen, työpaikkojen säilyttäminen ja paikallisyhteisöjen tukeminen. Ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun teemoja ei tuotu esiin yhtä suuressa määrin. Vastauksissa näkyvät vahvasti ajankohtaiset teemat.

Yhteiskuntavastuun merkityksessä yrityspäättäjille on havaittavissa kaksi koulukuntaa. Toiset näkevät yhteiskuntavastuuksi sen, että yritys tekee, minkä laki ja säännökset vaativat. Toiset taas kokevat vastuullisuuden olevan sitä, mikä menee lakien ja säädösten yli - vastuullinen yritys jakaa menestyksensä yhteiskunnan kanssa, kantaa huolta yhteisöstä, ylläpitää jatkuvuutta ja tekee hyvää paikallistasolla mm. työllistäen nuoria.

TNS Gallupin vuosittainen Yritysten maine ja vastuullisuuskuva -tutkimus laajennettiin keväällä 2013 suuren yleisön kohderyhmästä suomalaisiin hankintapäättäjiin ja yritysasiantuntijoihin. Tutkimus linkittyy myös TNS Gallupin vuosittaiseen PäättäjäAtlas-tutkimukseen, joka piirtää kuvan suomalaisten hankintapäättäjien brändisuhteista ja mediankäytöstä. Tämän vuoden PäättäjäAtlas-tulokset valmistuvat toukokuun loppupuolella.
 

Lisätietoja
Heidi Niva ja Inka Lemmetyinen
Puh. (09) 6135 0559 ja (09) 6135 0471
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote