Vastuullisuudella on väliä

Kuluttajat odottavat yrityksiltä vastuullisuutta, ja vastuullisuus-käsite mielletään laajempana kuin aikaisemmin. Vastuullisuus näyttää olevan merkittävä tekijä yrityksen maineen rakentajana ja ylläpitäjänä, kertoo TNS Gallupin juuri valmistunut Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimus.

Juuri valmistuneen TNS Gallupin toteuttaman tutkimuksen "Yritysten maine ja vastuullisuus 2013" kanssa samaan aikaan kartoitettiin myös mitä suomalaiset ymmärtävät yritysten vastuullisella toiminnalla yleisesti ottaen, ja miten se nähdään päivittäistavarakaupassa.

Tutkimusten tulokset kertovat tarinaa siitä, kuinka kansalaisten tietoisuus ja tiedostavuus ovat lisääntyneet aiempiin vuosiin verrattuna. Yritysten välillä nähdään suuriakin eroja sekä maineen että vastuullisuuden tasossa.

TNS Gallup on toteuttanut jo neljännen kerran tutkimuksen suomalaisten yritysten maineesta ja vastuullisuudesta suomalaisten eli ns. suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa on analysoitu 59 yritystä kuudelta toimialalta: kauppa, pankki ja vakuutus, palvelut, energia, elintarvike, ICT ja muu teollisuus. Haastatteluja tehtiin 9 800 ja yritysarviointeja oli yhteensä huikeat 23 000.

Aiempina vuosina suomalaiset mielsivät yritysten yhteiskuntavastuullisuuden yksipuolisemmin, se kulminoitui selkeimmin ympäristönäkökulmaan. Se on edelleen yleisin vastuulliseksi mielletyn toiminnan piirre - puolet suomalaisista mainitsi spontaanisti ympäristöön ja ekologisuuteen liittyviä asioita vastuullisuuden määrittelynä. Rinnalle on kuitenkin noussut myös muita aiheita: työntekijöistä huolehtiminen on lähes neljäsosalle suomalaisista vastuullisuuden mittakeppi. Muita vahvasti esiin nousseita aihealueita olivat työpaikkojen luominen, taloudelliset ja veroihin liittyvät teemat sekä eettisyys yleisellä tasolla.

Erityisesti päivittäistavarakaupassa kuluttaja näkee vastuullisen toiminnan merkitsevän myös tuotteiden turvallisuutta, kotimaisuutta ja paikallisuutta sekä jakeluketjun eettisyyttä, mutta myös rehellisyyttä markkinoinnissa ja lakien noudattamista nautintoaineiden myymisessä.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja kokee myös itse voivansa vaikuttaa teoillaan ja valinnoillaan niin kaupan sisällä kuin sen ulkopuolella.

Kuinka hyvin yritykset sitten kykenevät vastaamaan kasvaneeseen tiedostavuuteen? Tutkimustulosten perusteella vaihtelevasti. Vastuullisuuden tasossa on vaihtelua eri toimialojen ja yritysten välillä.

Vastuullisuuskuvan vaikutus kokonaismaineeseen nousee selkeästi esille tutkimuksesta. Mikäli vastuullisuuskuva on saanut kolauksen jossakin asiassa, se on usein suurin vaikuttava tekijä kokonaismaineen laskussa. Vastaavasti positiivinen julkisuus taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövastuullisuuden osa-alueella tai "vain" nuhteettomuus muuten turbulentissa toimintaympäristössä on usein se asia, joka on nostanut kokonaismainetta ylöspäin. Joillakin yrityksillä muutokset vuoden aikana ovatkin olleet huomattavia.

TNS:n toteuttamien validointitutkimusten perusteella hyvä maine tukee yritysten kasvua ja kasvumahdollisuuksia monin tavoin. Suuren yleisön keskuudessa saavutettu hyvä maine tukee yrityksen olemassaolon oikeutusta ja goodwill-arvoa ja se sitouttaa nykyisiä asiakkaita ja houkuttelee uusia. Hyvän työnantajakuvan kautta maine houkuttelee, motivoi ja sitouttaa osaavia työntekijöitä, edistää yhteistyökumppanuutta ja alentaa hintaherkkyyttä sekä lisää houkuttelevuutta sijoittajien ja osakkeenomistajien keskuudessa.

Toimimalla vastuullisesti ja viestimällä siitä kaikille sidosryhmille yritykset voivat rakentaa kokonaismainettaan.

 

Lisätietoja
Sirkka Paronen, Head of Stakeholder Management Research
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje