Suomalaiset yritykset panostavat vastuullisuuteen - yritysmaine ja asiakkaiden tyytyväisyys tärkeimmät syyt

Tutkimuksen mukaan yritysvastuulla on keskeinen rooli: jopa 71 % vastaajista sanoi vastuullisuuden olevan erittäin olennainen tekijä yrityksen kannalta, ja loputkin vastaajat pitävät sitä jokseenkin olennaisena. Yritykset panostavat vastuullisuuteen ja yritysjohtajien tahtotila ja tietoisuus vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnan kannalta näyttäisi olevan kohdallaan. Tästä huolimatta vastuullisuutta ei vielä täysin nähdä tulokseen ja kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä muuten kuin yrityksen maineen kautta.

Yrityksissä vastuullisuustoiminnan liikkeellepaneva voima on yleisimmin ylin johto, usein myös omistajat ja sijoittajat. Vastuullisuutta myös mitataan: jopa 44 % vastaajista sanoo että yrityksen johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmään sisältyy vastuullisuuskysymyksiä. Myös osaaminen vastuullisuuskysymyksissä on lisääntynyt yritysten hallituksissa, eikä osaamisen puutetta ylipäätään enää nähdä yhtä suurena yritysvastuun toteuttamisen haasteena kuin edellisenä vuonna.

Yrityksen maineen parantaminen ja tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ovat syitä panostaa yhteiskuntavastuuseen. 92 % vastaajista myös kokee, että vastuullisuustoiminta on todella auttanut parantamaan yrityksen mainetta. Kuitenkin vain noin 40 % vastasi, että vastuullisuus tuo yritykselle kustannussäästöjä tai kasvattaa myyntiä. Vastuullisuutta ei siis vielä mielletä tulostekijäksi, vaikka siihen panostetaan laajasti.

Eri teemoista ympäristö on edelleen vastaajayrityksille olennaisin vastuullisuusteema, seuraavaksi tärkeimmiksi nousevat oikeudenmukaiset ja eettiset toimintatavat sekä työelämän käytännöt. Ihmisoikeudet ja kuluttaja-asiat nähdään vähiten tärkeinä kokonaisuuksina, mitä voidaan pitää yllättävänä viimeaikainen uutisointi huomioiden. Ehkä monet suomalaisyritykset mieltävät ihmisoikeudet edelleen toimitusketjun takana piileviksi kysymyksiksi. Haastavimpana yhteiskuntavastuuteemana yritykset näkevätkin viime vuoden tavoin juuri toimitusketjujen hallinnan. Seuraavaksi haastavimmiksi kokonaisuuksiksi nousevat vastuullisuusviestintä ja maineen hallinta sekä työtyytyväisyys ja -hyvinvointi.

Yritysten vastuullisuusviestinnän selvästi tärkeimmäksi kohderyhmäksi vastaajat nimeävät asiakkaat (85 %) ja seuraavaksi henkilöstön. Media ja sijoittajat tulevat vasta selvästi jäljessä. Yrityksen mainetta näytetään siis rakennettavan ensisijaisesti asiakkaita silmällä pitäen ja sitten vasta sijoittaja- tai työnantajakuvaa rakentaen.

TNS Gallup toteutti toista kertaa Yritysvastuuverkosto FIBSin toimeksiannosta kyselytutkimuksen yritysvastuun tavoitteista, käytännöistä ja vaikutuksista suomalaisissa yrityksissä. Tutkimusta varten haastateltiin 201 suuryrityksen toimitusjohtajaa tai yritysvastuusta vastaavaa henkilöä tammikuussa 2014.

 

Lue aiheesta lisää FIBS:in tiedotteesta.

 

Lisätietoja

Heidi Niva, Client Service Director, Finance, Technology & Services
Puh. (09) 6135 0559

Inka Lemmetyinen, Research Manager, Stakeholder Management Research
Puh. (09) 6135 0471

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje