Toimiiko mainontasi brändin eduksi? – Mainonnan esitestaus

Mainostajat panostavat suuria summia rahaa brändimainontaan tietämättä toimiiko mainonta brändin eduksi vai ei. Esitestauksella on mahdollista selvittää, ymmärretäänkö viesti mainonnan tavoitteiden mukaisesti.

Luovan idean toteutuksen maksimointi

Eri tutkimusmenetelmät sopivat eri valmiusasteella olevan mainoksen tutkimiseen.

Arvokasta tietoa kohderyhmän ajatuksista ja arvoista - Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivinen mainonnan tutkimus avaa syvällisesti mainonnan idean tai toteutuksen välittämiä merkityksiä ja viestejä sekä kohderyhmän käyttäytymiseen liittyviä tunteita, motiiveja, arvoja ja asenteita. Käsittelyssä ovat niin tietoiset kuin vaikeammin ilmaistavat mielikuvalliset merkitykset. Merkityksiä ja niiden vivahteita analysoidaan suhteessa mainonnalle asetettuihin tavoitteisiin. Tukeeko mainonta esimerkiksi brändin myönteistä sisältöä tai kehittääkö se brändiä haluttuun suuntaan? Mainonnan kvalitatiivinen esitestaus kampanjan konsepti- ja suunnitteluvaiheessa antaa mainostajalle mahdollisuuden saada mainosinvestoinnilleen parhaan tuoton. Kvalitatiivinen mainonnan tutkimus myös inspiroi jatkokehitystä selvittämällä, miten mainonnan ideaa tai toteutusta tulisi kehittää, jotta se palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman tehokkaasti.

Mainonnan tuloksellisuuden todentamiseen - Kvantitatiivinen tutkimus

Tuottaako mainonnan sisältö haluttuja mielikuvia? Ymmärretäänkö viesti mainostajan toivomalla tavalla? Mainonnan kvantitatiivinen esitestaaminen yhtenä mainonnan tuloksellisuuden tutkimus-menetelmänä pyrkii arvioimaan mainonnan tuloksellisuutta jo ennen mainoksen varsinaista sijoittamista valittuun mediaympäristöön. Esitestauksessa kampanjamateriaali testataan etukäteen oikeassa kohderyhmässään. Tutkittaessa useampaa eri mainonnan linjaa, tutkitun tiedon perusteella on helppo valita mainoksen eri versioista kohderyhmää parhaiten puhutteleva materiaali.

 

Link  ja AdVisor -työkalut mainonnan tutkimiseen

Suora lähestyminen mitata asioita, joilla on merkitystä
Link-analyysi auttaa ymmärtämään mainonnan vaikutusta brändiin. Se kertoo, miten mainos onnistuu tunnettuuden kasvattamisessa, kokeilunhalun lisäämisessä tai brändimielikuvan kehittämisessä järki- ja tunnetasoilla. Esitestaus on mahdollista tehdä joko  storyboardiin tai valmiiseen filmiin. Menetelmä selvittää katsojan sekä rationaaliset että emotionaaliset reaktiot. Link-esitestauksen avulla voidaan ennustaa mainoksen ja viestin vaikuttavuutta. Mainosta voidaan arvioida suhteessa tuhansiin muihin mainoksiin ja selvittää sen vahvuudet ja kehityskohteet.

Mainonnan tehokkuuden kvantitatiiviseen tutkimiseen
AdVisor-menetelmä soveltuu niin esitestauksen kuin jälkimittauksenkin työkaluksi. Esitestauksessa on mahdollista tutkia joko yhtä mainosversiota tai verrata useamman mainoksen vahvuuksia ja heikkouksia. AdVisor soveltuu parhaiten valmiin mainonnan tutkimiseen ja voi toimia ns. lähtötasomittarina ja ”ennusteena” kampanjan tulevalle teholle.

 

Lisätietoja

Tiina Anttonen, 044 383 8338
Päivi Laine, 040 723 8867

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje