Pienikin voi johtaa toimialan kasvua

Toimialojen murtuminen

Tuoteryhmien tai toimialojen kasvu ei ole itsestäänselvyys, vaikka elämme kuluttamisen aikakautta. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu alati ja toimialojen rajat murtuvat. Kuluttajilla on saatavilla kaikki tieto brändeistä ja yrityksistä, kun he tekevät ostopäätöksiä. Luottamuksen rakentuminen eri brändejä, toimialoja ja yrityksiä kohtaan on muuttunut perusteellisesti. Luottamus uutta yritystä kohtaan voi syntyä nopeastikin ja murros tapahtua melkeinpä yön yli. Toimialan lainalaisuuksia ja asiakkaiden tapoja murtavat brändit kasvavat vahvemmin kuin muut.

Kasvua kategorialle systemaattisen johtamisen kautta

Strateginen kategorian johtaminen yhteistyökumppanuuksien kanssa lähtee ymmärryksestä, mikä tänä päivänä ylipäätään muodostaa kuluttajien kannalta relevantin tuoteryhmäkokonaisuuden. Vasta tämän jälkeen on mahdollista selvittää, mitkä asiat ovat kuluttajille tärkeitä ostopäätöstä tehtäessä ja tuotteita tai palveluita käytettäessä. Lisäksi on tutkittava, kuinka hyvin kuluttajan tarpeet tällä hetkellä tyydyttyvät. Kuilu tarpeiden ja tarjoaman välillä muodostaa lähtökohdan kasvunajureiden tunnistamiselle. Tähän työhön tarvitaan oivalluksia sekä kuluttaja- että shopper-datasta.

Tuoteryhmän kasvunajureista yritys valitsee itselleen tärkeimmät huomioiden ajurin kasvupotentiaalin, kilpailutilanteen sekä yrityksen kokonaisvision ja strategian. Kullekin ajurille rakennetaan suunnitelma käytäntöön viemiselle ja tarina eri sidosryhmien sitouttamiseksi kasvun systemaattiseen saavuttamiseen.

Kategorian johtajalta vaaditaan innovatiivisuutta

Innovaatio voi liittyä mihin tahansa asiaan liiketoimintamallissa, esimerkiksi hinnoitteluun tai jakeluun – se ei välttämättä aina ole uusi tuote tai palvelu. Innovatiivisuus on puolestaan asenne ja tapa tehdä asioita niin, että loppuasiakasta palvellaan yhä paremmin. Tuoteryhmän johtaminen edellyttää kasvunajureista lähtevää, ketterää uudistumiskykyä.

 

Tulokselliseen Category Leadership -prosessiin tarvitaan kaikkien yrityksen sisäisten sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden sitouttamista. Kantar TNS auttaa Category Leadershipin systemaattisessa läpiviennissä eri toimialoilla hyödyntäen globaalisti testattuja prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Category Leaderina voi toimia suuri tai pieni yritys, jolla on ymmärrys kuluttajan tarpeista nousevista kasvunajureista ja kykenee tekemään toimenpiteitä näiden pohjalta yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Voimme auttaa sinunkin yritystäsi tässä prosessissa!

Päivi Kauppinen, Janne Numminen
etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

 

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje