Hyödynnätkö riittävän monipuolista dataa? - Uudistunut Mind-tietokanta liiketoiminnan kehittämiseen

Maailman johtavista, kasvua saavuttaneista yrityksistä 64 % pitää dataa ja analytiikkaa strategisen päätöksentekonsa ytimessä. Vertailuryhmän ei-kasvavista yrityksistä dataa ja analytiikkaa pitää toimintansa keskiössä ainoastaan 35 %.

Keskeistä on, mistä lähteestä hyödynnettävä data kertyy ja kuinka hyvin se auttaa yritystä ymmärtämään nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita ja markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Ja ennen kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä yritys voi tavoitella kasvua.

Yrityksillä on tyypillisesti käytettävissä suuri määrä dataa omasta toiminnasta ja asiakkaista, mutta kokonaisvaltainen tarkastelu kasvun mahdollisuuksista pelkästään tällä datalla jää usein vaillinaiseksi.

Datan suuri määrä ei korvaa datan heikkoa laatua. Siksi jo analytiikkaprojektin alussa on selkeästi määriteltävä, mitä ongelmaa pyritään ratkaisemaan ja millaista dataa tähän tarvitaan. Analytiikkaprojektien suurimpina haasteina yleisesti ovatkin ongelman oikea identifiointi, datan heikko laatu ja toteutettujen ratkaisujen mittarointi.

Kokonaiskuva omaa ja toimialan dataa yhdistämällä

Kasvua tavoittelevaan analytiikkaan tarvitaan mukaan yrityksen oman datan lisäksi myös yleistä, koko toimialaa koskevaa tietoa. Keskittymällä vain nykyasiakkaiden tuottamaan dataan, nähdään kuinka he käyttäytyvät yrityksen omien palveluiden kanssa. Näin ei kuitenkaan saada kokonaiskuvaa eikä käsitystä, kuinka asiakkaat toimivat muualla ja kuinka he haluaisivat toimia – ja ennen kaikkea miksi. Omaan dataan kannattaakin yhdistää tietoa esimerkiksi Kantarin Mindista, joka on Suomen laajin kuluttajien arvoja, asenteita, käyttäytymistä sekä tuoteryhmiä ja brändejä sisältävä tietokanta. Se kattaa käytännössä kuluttajien koko maailman ja mahdollistaa monipuolisten analyysien toteuttamisen.

Syvennä segmentointia hyödyntämällä arvoja ja asenteita

Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja ostopolut pirstaloituvat, jolloin yritysten on ymmärrettävä kuluttajien yhä monimuotoisempia ostopolkuja. Ostotavoissa eri ikäryhmien välillä on edelleen merkittäviä eroja. Kuluttajan arvoilla ja asenteilla on suuri merkitys valintoihin.

Segmentoinnissa keskeistä on arvojen ja asenteiden hyödyntäminen. Kun segmentoinnissa hyödynnetään oman datan lisäksi kuluttajaan liittyvää laajempaa dataa, rikastaa se merkittävässä määrin kohderyhmien ymmärtämistä. Täysivaltaisen asiakasymmärryksen lähtökohtana käytetään sosiodemografisten tietojen lisäksi yksilön arvoja, asenteita, tarpeita ja käyttäytymistä niin verkkokaupassa kuin kivijalassakin.

Parhaimmillaan segmentoinnin avulla palvelu suunnitellaan kullekin kohderyhmälle, analytiikan avulla tunnistetaan kunkin asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja asiakaskohtaamisessa tarpeet huomioidaan räätälöidysti.

Kantarin rakentamissa segmentoinneissa huomioidaan lisäksi se seikka, että kohderyhmiä on tarve tunnistaa ja löytää myös markkinoinnillisia ja myynnillisiä toimenpiteitä varten.

Yhä useammin kohderyhmät rakennetaan niin, että ne ovat löydettävissä myös digitaalisesti ja ostettavissa ohjelmallisesti.

Laajemman pohjadatan käyttö ohjaa oikeaan suuntaan

Kantarin Mind-dataa voidaan käyttää pohjana yrityksen asiakaskunnan ymmärtämisessä. Data on myös yhdistettävissä mallintamalla asiakkaan omaan dataan. Näin voidaan saavuttaa laajempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista.

Kun on tarve ymmärtää suomalaisia kuluttajia, on tärkeää hyödyntää dataa, joka edustaa aidosti väestöä eikä ole kerätty esimerkiksi pelkästään tiettyä palvelua käyttävien keskuudessa. Koska Mind-data on kerätty pieteetillä edustamaan suomalaista väestöä, se palvelee yrityksiä uusien mahdollisuuksien löytämisessä.

Uudistunut Mind on entistäkin monikäyttöisempi tutkimuskokonaisuus

Mindin vuoden 2020 uudistukset vastaavat yhä laajeneviin tarpeisiin hyödyntää kattavasti kuluttajaymmärrysdataa. Uudistuksen taustalla on mm.
- muutokset kuluttajien vastaamistilanteissa yhä useamman hyödyntäessä vain mobiililaitteita
- tarpeet datan hyödyntämiseen yhä laajemmin analytiikassa, laadukkaassa mallintamisessa ja kattavissa segmentoinneissa
- tarpeet tunnistaa ja tavoittaa digitaalisia kohderyhmiä.

Asiakkaamme saavat käyttöönsä monipuolisemman tietokannan laajemmalla vastaajamäärällä. Tietokanta kattaa myös pienempien brändien kohderyhmät aiempaakin paremmin. Nopeammin tuotetut yhdistelmädatat asenne-, brändi- ja mediatiedoista takaavat, että käytössä on aina tuorein tieto suomalaisista kuluttajista.

Ensimmäiset uudistuneet Mind-aineistot valmistuvat syksyllä 2020. Seuraa viestintäämme!

Lisätietoja: Tarja Pentilä ja Marianne Lindholm, etunimi.sukunimi@kantar.com

Mind Kuluttajat tuottaa tietoa kuluttajista, medioista ja brändeistä sekä siihen linkitetty Mind Asenteet kuluttajien asenteista, arvoista ja heidän omaksumistaan trendeistä.

Kategoria: 
Uutiskirje